Knihovník

KnihovníkKnihovník vykonáva odborné knižnično-informačné činnosti vo všetkých typoch knižníc. Zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu v súlade s akvizičným plánom inštitúcie. Vykonáva odborné práce týkajúce sa správy, organizácie, ochrany a revízie knižničného fondu. Vytvára bibliografické záznamy podľa medzinárodných štandardov a národných metodík. Poskytuje základné a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby pre rôzne kategórie používateľov, vrátane prístupu k externým informačným zdrojom. Organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie a komunitné aktivity. Zabezpečuje odborné knižničné a informačné činnosti v špecializovaných oddeleniach pre deti a mládež. Realizuje informačné zabezpečenie a podporu edukačného procesu v akademických a školských knižniciach. Poskytuje špecializované knižnično-informačné služby pre používateľov so špecifickými potrebami. Vykonáva súbor odborných činností spojených s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov. Zabezpečuje odbornú knihovníck...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64419/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKnihovník akvizitér
SKKnihovník katalogizátor
SKKnihovník pre prácu s deťmi a mládežou
SKKnihovník správca knižničných fondov
SKKnihovník v knižnično-informačných službách
SKŠkolský knihovník
ENLibrarian
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4411
SK ISCO-08
4411000
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,R91
CPA 2015
J63,R91
Príslušnosť k povolaniu
4411000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pedagogicko-psychologické zásady a postupy práce so skupinami používateľov so špecifickými potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna komunikácia a médiá v sieťovom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, štandardy a metódy katalogizácie informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné informačné zdroje a nástroje - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bibliometrické a informetrické metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória a didaktika informačnej a mediálnej gramotnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia, katalogizácia a adjustácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podľa štandardov a stanovených metodík v knižniciach.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, analýza a overovanie informácií, dokumentov a informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhromažďovanie objektívnych informácií o používateľoch knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Registrácia, výpožičky - v súlade s princípmi ochrany osobnosti a osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
budovanie, organizácia, správa a revízia knižničného fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Začleňovanie nových prírastkov do fondu, vyraďovanie dokumentov v súlade s platnými legislatívnymi dokumentmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné činnosti spojené s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V spracovanej a používateľovi prístupnej podobe - vrátane diaľkového prístupu k digitálnym a digitalizovaným zdrojom a fondom knižnice.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základných knižnično-informačných, konzultačných a referenčných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprístupňovanie knižničných fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Príp. kultúrnych a komunitných aktivít, vrátane ponuky bazálnych kurzov a šírenia princípov informačnej a mediálnej gramotnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Najmä rozvíjanie spolupráce so školami v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a kultúry ako aj informačnej gramotnosti žiakov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie procesov akvizície v súlade s akvizičnou politikou knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie metodických úloh v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. činnosti pre deti a mládež, služby používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne znevýhodnenie a pod.) a i.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.