Hlavný kameraman

Hlavný kameramanHlavný kameraman vedie a koordinuje kamerový štáb pri snímaní obrazových stránok v realizačnom procese audiovizuálnej tvorby. Formuje výtvarnú, obrazovú, realizačnú a organizačnú zložku tvorby audiovizuálneho diela a zodpovedá za tvorivý proces práce s kamerou vo filmovej a televíznej tvorbe. Vytvára vizuálny a obrazový rukopis diela. Plní súvisiace úlohy v závislosti od konkrétneho typu projektu. Realizuje tvorivú autorskú činnosť, pri ktorej uplatňuje technické zručnosti a organizačné schopnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64360/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENDirector of photography
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2654
SK ISCO-08
2654005
ESCO
598
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2654005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Semiotika vo vizuálnom umení.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady a postupy evidencie nastavení snímacej techniky pre jednotlivé typy audiovizuálnej produkcie a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Budúca
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v dejinách vizuálneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny estetiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad o možnostiach využitia a uplatnenia umelej inteligencie v audiovizuálnej produkcii.
Perspektíva: Budúca
7
dejiny filmu a audiovizuálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etika v umeleckej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby práce s počítačom generovanými snímkami (CGI)
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad o možnostiach využitia a uplatnenia virtuálnej reality v audiovizuálnej produkcii.
Perspektíva: Budúca
7
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v súčasných trendoch v audiovizuálnom umení so zameraním na kameramanskú tvorbu.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady vizuálnej kompozície farieb ako predpoklad estetickej kvality audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby filmových trikov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové formy a postupy využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
funkcie kamerových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie technologického postupu snímania na zabezpečenie kvality obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická analýza a spracovávanie literárneho scenára do podoby technického scenára
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s režisérom.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie záznamov o nastavení kamerovej techniky na optimálne snímanie obrazových stránok audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie správneho rozmiestnenia kamerových zariadení na scéne
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie prvkov umelej inteligencie vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť spolupráce pri využívaní a uplatňovaní prvkov umelej inteligencie v rámci audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií v rámci audiovizuálnej produkcie súvisiacich s kameramanskou tvorbou.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie bezporuchovej prevádzky pridelenej techniky a dodržiavanie súvisiacich bezpečnostných predpisov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dohliadanie na zabezpečenie bezchybného stavu kamerových zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie nových foriem a postupov využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie prvkov virtuálnej reality v audiovizuálnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť spolupráce pri využívaní a uplatňovaní prvkov virtuálnej reality v rámci audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
7
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Osobitý kameramanský rukopis.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vizuálnych efektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s VFX supervisorom pri nastavovaní technologického prevedenia trikových záberov v audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s režisérom.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie dronov vo filmovej a televíznej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
spolupráca s umelecko-tvorivým štábom pri vytváraní vizuálnej stránky audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia činnosti kolektívu kameramanov pri snímaní obrazových stránok audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Filmová technika
Fotografická a video technika
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.