Kreatívny producent

Kreatívny producentKreatívny producent riadi a koordinuje činnosti tvorivého tímu formujúceho a zabezpečujúceho koncepciu, program, obsah a samotnú realizáciu umeleckej produkcie a projektov v kreatívnom priemysle po dramaturgickej, obchodno-ekonomickej, umeleckej, marketingovej, materiálno-technickej a organizačnej stránke. Tvorivo spolupracuje na príprave nových umeleckých projektov, prípadne vyhľadáva a rozpracováva existujúce formáty. Podieľa sa na výbere tvorivého tímu a výkonných umelcov na realizáciu umeleckého diela. Spolupracuje so scenáristom a režisérom na realizačnej podobe umeleckého diela. Presadzuje a zavádza inovatívne postupy v rámci kreatívnej produkcie umeleckých projektov. Zodpovedá za finálnu podobu obsahu a formy programov, ako aj za efektivitu čerpania rozpočtových prostriedkov, efektivitu výrobných postupov a za dodržanie celkového schváleného rozpočtu projektu. Uplatňuje právne a ekonomické znalosti a súčasne sa podrobne orientuje v umeleckej tvorbe, ako aj v systéme organizác...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64357/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENCreative producer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2654
SK ISCO-08
2654002
ESCO
1119,1122
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2654002

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
produkčný proces tvorby v relevantnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
7
aspekty spoločenského dopytu po kultúrnych projektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Možnosti a formy využívania digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrnej/umeleckej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
7
národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v národných a medzinárodných programoch a projektoch v príslušnej oblasti kultúry/umenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
proces a spôsoby rozvoja publika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v procese a formách konceptu "audience development".
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Rozvoj publika
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy projektového manažmentu.
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy efektívneho riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy fundraisingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Stratégia marketingu, marketingové kampane a princípy ich uplatnenia v produkcii kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy, normy a štandardy z relevantnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v relevantnej legislatíve, predpisoch a normách z príslušnej oblasti kultúry/umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizácie a financovania kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podrobná orientácia v systéme organizácie a financovania kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy dejín a teórie umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná veda
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy hudobnej vedy.
Perspektíva: Aktuálna
6
filmová veda
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
scenáristika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
produkcia a manažment umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
réžia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Režijné postupy.
Perspektíva: Aktuálna
6
dramaturgia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dramaturgické metódy, postupy.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy teórie literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
kultúrne prostredie a aktuálne vývojové trendy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V príslušnej oblasti kultúry/umenia, napr. v oblasti audiovízie, hudby, divadla, vizuálneho umenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
divadelná veda
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Imerzné umenie
Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
Site specific projekcie, interaktívne inštalácie a pod.
Digitálne umenia
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
6
postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia marketingových stratégií kultúrnych projektov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Participácia na realizácii marketingových stratégií a komunikačných kampaní projektov v oblasti kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
tvorba strategických koncepcií realizácie umeleckej produkcie a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorba marketingových, fundraisingových koncepcií a stratégie riadenia umeleckého projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie programových plánov kultúrnych zariadení a napĺňanie koncepcie ich propagácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj publika
7
hodnotenie technicko-organizačného priebehu realizácie umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na internom zhodnotení priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela, resp. kultúrneho projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné vyhodnocovanie realizácie umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych podujatí
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie efektivity čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci zodpovednosti za dodržanie celkového schváleného rozpočtu projektu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
7
analýza audiovizuálneho, divadelného, hudobného, výtvarného, resp. mediálneho prostredia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie princípov a postupov marketingovej analýzy prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových postupov, inovácií a riešení odborných problémov v kultúrnej inštitúcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Týkajúcich sa fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry/umenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
7
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Imerzné umenie
Site specific projekcie, interaktívne inštalácie a pod.
Digitálne umenia
7
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
spolupráca s autormi a tvorivými tímami pri realizácii umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia procesov a tvorivých zložiek výroby a tvorby umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a koordinácia personálneho obsadenia tvorivých profesií na realizáciu umeleckých diel a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
koordinácia spolupráce umelcov, ďalších účinkujúcich a technického personálu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí, resp. umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Audience development – rozvoj publika je dlhodobý proces špecificky realizovaný za účelom naplniť potreby existujúceho a potenciálneho publika a pomáhať kultúrnym organizáciám poznať svoje publikum a rozvíjať s ním prebiehajúce vzťahy. Audience development akcentuje dlhodobý vzťah s publikom s cieľom zvyšovať jeho počet, rozširovať jeho spektrum, ako aj zvyšovať kvalitu kultúrnej produkcie. Divákov/klientov/kultúry kladie do stredu všetkých aktivít. Zväčša zahŕňa oblasti výskumu, marketingu, dramaturgie, programovania, komunikácie, vzdelávania a vytvárania vzťahov s publikom.
Charakteristika:
Tvorba stratégií viaczdrojového financovania, zintenzívňovanie podpory kultúry formou sponzorstva a strategických partnerstiev so súkromným sektorom, zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia, lepší prístup k financovaniu a pod.; projektový manažment, fundraising, resp. crowdfunding na financovanie kultúrnych aktivít, budovanie strategických sietí a afiliácií.
Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.
Charakteristika:
Imerzívne umenie je formou umenia, ktoré vťahuje diváka, resp. recipienta priamo do deja a ten sa stáva jeho súčasťou.
Charakteristika:
Site specific projekcie, resp. interaktívne inštalácie predstavujú nové formy inštalácií vo vizuálnom umení. Sú charakteristické tým, že obsah a téma diela pramení priamo z miesta, kde bolo realizované. Miesto nemáme chápať ako fyzický priestor, ale z kultúrneho hľadiska sa stáva aj určeným rámcom, inštitúciou umenia. Miesto, kde dielo vzniká, je charakterizované tým, že vo väčšine prípadov disponuje historickým, neopakovateľným duchom miesta (génius loci). Dôležitou vlastnosťou site specific inštalácií je to, že sú neprenosné práve vďaka špecifikám konkrétneho priestoru, čím sa stávajú neopakovateľnými. Preto sú rozdielne od ďalších foriem inštalácií, ktoré sa v určitých prípadoch dajú reinštalovať, meniť, upraviť vo vzťahu k špecifikám priestoru s príbuznou atmosférou alebo v neutrálnych galerijných prostrediach.
Charakteristika:
Podpora aktivít umelcov a kreatívnych pracovníkov v slobodnom povolaní; podpora osobnostného rozvoja umelca v kontexte zvyšovania podnikavosti, resp. posilňovania podnikateľského aspektu umeleckej/kreatívnej činnosti, jeho umeleckých a predajných stratégií; podpora zvyšovania kompetencií podnikateľov v kultúrnych a kreatívnych odvetviach týkajúcich sa podnikateľského plánovania, finančnej a legislatívnej gramotnosti; organizovanie zdrojov (kultúrny, ekonomický a sociálny kapitál) s cieľom využívať príležitosti, ktoré vytvárajú niečo nové a hodnotné v kultúrnej a tvorivej sfére.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.