Člen baletného zboru

Člen baletného zboruČlen baletného zboru sa tvorivo podieľa na naštudovaní a kolektívnej interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel podľa predstáv tvorcu a choreografa umeleckého diela. Spolupracuje s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru. V rámci skúšobného procesu rozvíja a udržiava adekvátnu technickú úroveň svojho umeleckého výkonu, ako aj požadované telesné dispozície a kondíciu. Sleduje vývoj v baletnom umení, vrátane aktuálnych trendov a inovatívnych prvkov na dosiahnutie divácky atraktívneho umeleckého zážitku....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64353/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENCorps de Ballet
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2653
SK ISCO-08
2653007
ESCO
1115
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2653007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách divadla.
Perspektíva: Aktuálna
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby.
Perspektíva: Aktuálna
5
dejiny tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny tanca a baletu.
Perspektíva: Aktuálna
5
historické a súčasné podoby tanečného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teória tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Teória tanca a baletu.
Perspektíva: Aktuálna
5
baletné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
5
výrazové prostriedky baletu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
5
špecifiká umeleckej spolupráce s choreografom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nové obsahy, formy a dramaturgické prístupy v baletnej inscenačnej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s choreografom, dirigentom a ďalšími členmi inscenačného tímu.
Perspektíva: Aktuálna
5
nácvik baletných krokov a figúr počas skúšok baletných úloh
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
naštudovanie baletných úloh s interpretmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie technológií pri naštudovaní umeleckých diel, resp. v rámci skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
5
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V rámci baletného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kolektívne baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Umelecká interpretácia baletného umenia prostredníctvom inscenačnej javiskovej predlohy.
Perspektíva: Aktuálna
5
individuálna príprava a naštudovanie baletných úloh
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru v rámci umeleckej činnosti baletného umeleckého telesa
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Umelecká spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru.
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia umelecko-výrazových prostriedkov v rámci interpretačného stvárnenia baletnej úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.