Člen tanečného zboru (okrem baletu)


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Člen tanečného zboru (okrem baletu) sa tvorivo podieľa na naštudovaní a kolektívnej interpretácii tanečných, hudobno-dramatických, príp. iných umeleckých diel s využitím tanca v tvorivej súčinnosti s autormi diela, najmä choreografom a režisérom. Spolupracuje s vedúcim tanca, s tanečnými pedagógmi a s ďalšími členmi tanečného súboru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Člen tanečného súboru
Tanečný umelec
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
SKKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08
2653004 - Člen tanečného zboru (okrem baletu)
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Tanečník, choreograf

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
osobnostný rozvoj
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
komunikácia v cudzom jazyku
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
historické a súčasné podoby tanečného umenia
5
teória tanca
Špecifikácia:
tanečná typológia, ekológia tanca
5
hudobná história
Špecifikácia:
všeobecný prehľad o dejinách hudby
5
divadelné umenie
Špecifikácia:
všeobecný prehľad o dejinách divadla
5
dejiny tanca
Špecifikácia:
dejiny tanca a baletu
5
interpretačné štýly
Špecifikácia:
interpretačné štýly ľudového tanca
5
tanečné techniky
Špecifikácia:
primeraná znalosť príslušnej tanečnej techniky (klasická, moderná, súčasná, ľudová, postmoderná)
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
výrazové prostriedky tanca
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
5
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
kolektívne tanečné vystupovanie pri interpretácii tanečných alebo hudobno-dramatických diel
Špecifikácia:
trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, fyzických dispozícií, správnej životosprávy a estetického vzhľadu
5
individuálna príprava a naštudovanie tanečných úloh
Špecifikácia:
uplatňovanie tvorivého prístupu pri naštudovaní umeleckého diela
5
nácvik tanečných motívov a variácií počas skúšok tanečných úloh
5
spolupráca s tanečným majstrom, tanečným pedagógom a ďalšími členmi tanečného súboru v rámci umeleckej činnosti tanečného súboru
5
aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
Špecifikácia:
aplikácia umelecko-výrazových prostriedkov v rámci interpretačného stvárnenia tanečnej úlohy, vrátane využitia ďalších odborných zručností člena tanečného súboru (spev, herecký prejav, hra na hudobný nástroj a pod.)
5
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.