Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)

Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny) zodpovedá za umeleckú úroveň interpretácie hudobného diela a pracovnú disciplínu zverenej skupiny na skúškach, koncertoch a nahrávkach. Zabezpečuje spracovanie partov (smyky). V prípade interpretačne náročného diela študuje separátne so svojou nástrojovou skupinou. Interpretuje sólové úseky podľa požiadaviek partitúry uvádzaného diela. Spolupracuje s koncertným majstrom a dirigentmi pri naštudovaní a tvorivej interpretácii orchestrálnych diel....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64340/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENSolo and principal
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2652
SK ISCO-08
2652008
ESCO
1109
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hudobná literatúra nástroja
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orchestrálna literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretačné štýly
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť rôznorodých interpretačných štýlov.
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
notový zápis
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť notového zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
5
teória a techniky hry na hudobné nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Teória a technika hry na vybraný hudobný nástroj.
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie a skúšobného procesu orchestra.
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hry členov skupiny, odhaľovanie a náprava nedostatkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
udržiavanie interpretačnej úrovne pri hre na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretovanie sólových úsekov orchestrálnych skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia s koncertným majstrom a vedúcimi ostatných nástrojových skupín
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná improvizácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vynikajúce zvládnutie hry na hudobnom nástroji.
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretácia notového zápisu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Bez prípravy.
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia skupinového naštudovania skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.