Umelecký sochár

Umelecký sochárUmelecký sochár tvorí hmotné výtvarné diela pomocou sochárskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a individuálne koncepty do trojrozmerných realistických alebo abstraktných foriem modelovaním, tvarovaním, tesaním, opracovaním rôznych materiálov, ako sú drevo, kameň, kov, hlina, plasty a iné netradičné materiály, prípadne ich kombinácií, vrátane použitia pokročilých IT technológií. Pri tvorbe sa opiera o vnímanie a reflexiu prostredia a spoločnosti, hodnotový systém i emócie, pričom komunikuje v obsahu i forme diela svoje názory a postoje. Inšpiruje sa poznávaním sveta, umením a kultúrou všeobecne. Výsledné dielo – jeho tému, obsah a formu ovplyvňuje fakt, či ide o dielo na objednávku, alebo vzniká z vnútornej potreby tvorby kreatívnej osobnosti. Umelecký sochár zhromažďuje referenčný materiál na tvorbu diela a transformuje ho v rámci kreatívneho procesu do jeho výslednej umeleckej po...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64330/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2651
SK ISCO-08
2651002
ESCO
1094
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2651002

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výtvarného diela.
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy farbív
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné dielo v architektonickom priestore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Špecifiká a spôsoby aplikácie sochárskych technológií.
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
špecifiká a spôsoby aplikácie sochárskych technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vlastnosti sochárskych materiálov a ich statika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
výtvarná kompozícia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy organizovania pomocných pracovných síl, obsluhy technológií a špecialistov pri realizácii diel vizuálneho umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy pri plánovaní prác jednotlivcov a tímov chronologicky alebo technologicky podľa nárokov jednotlivých činností pri realizácii alebo inštalácii diel vizuálneho umenia (2D alebo 3D). Manažérske postupy riadenia pracovných úkonov pomocných síl, obsluhy technológií alebo špecialistov nevyhnutných pri realizácii alebo inštalácii diel. Zásady efektívnej komunikácie, motivácie a riešenia konfliktov.
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vplyv a aplikácie virtuálnej reality v sochárstve, resp. architektúre.
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
informovanie o výtvarných dielach na trhu s umením a ich prezentovanie zákazníkom v procese marketingu a predaja
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie klasických (ručných) nástrojov alebo ich mechanizovaných náhrad v sochárskej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť pracovať s kamenárskym, drevotvárniacim a drevoobrábacím ručným náradím, zváracími aparátmi a nástrojmi na delenie materiálov, adjustáž povrchov a hrán brúsiacimi nástrojmi (kovy) a náradím na povrchovú úpravu (protikorozívnu i estetickú). Používanie meradiel rozmerov, resp. mierok a prenášacieho náradia.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie prvkov virtuálnej reality vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia prvkov virtuálnej, resp. rozšírenej reality v sochárskej tvorbe, resp. v oblasti architektúry.
Perspektíva: Budúca
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5
samostatné spracovanie výtvarného zámeru, štúdium podkladov a technickej dokumentácie na odlievanie plastík, sôch, zvonov a reliéfov z rôznych sochárskych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zhotovovanie sôch a plastík podľa výtvarných návrhov a historických vzorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania sochárskych materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov, pomôcok a materiálov na zhotovovanie sochárskych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha programovateľných zariadení na spracovanie sochárskych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizovanie pomocných pracovných síl, obsluhy technológií a špecialistov pri realizácii diel vizuálneho umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Plánovanie prác jednotlivcov a tímov chronologicky alebo technologicky podľa nárokov jednotlivých činností pri realizácii alebo inštalácii diel vizuálneho umenia (2D alebo 3D). Manažovanie pracovných úkonov pomocných síl, obsluhy technológií alebo špecialistov nevyhnutných pri realizácii alebo inštalácii diel. Efektívna komunikácia, motivácia a riešenie konfliktov.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.