Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctveVýskumno-metodický pracovník v knihovníctve realizuje základný alebo aplikovaný výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, dejín knižnej kultúry, retrospektívnej bibliografie a v oblasti rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Koordinuje knižničné činnosti a spracúva koncepčné a strategické materiály na inštitucionálnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Usmerňuje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické a informačné činnosti. Vedie samostatné projekty a prípravu metodických materiálov v rámci tímov. Tvorivo rieši najzložitejšie úlohy metodického charakteru vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho alebo medzinárodného dosahu. Rozvíja znalostnú bázu o podstate komunikácie informácií, sleduje trendy v odbore a globálne zmeny, vrátane poznania zmien technológií a aplikácie metodológie digital humanities. Navrhuje opatrenia na skvalitnenie činnosti knižničného systému. Vypracováva metodiky, nové pracovné postupy v spolupráci s ďalšími špecialistami. Particip...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64311/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKMetodik odborných knihovníckych činností
SKVýskumný pracovník knižnice
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
ISCO-08
2622
SK ISCO-08
2622002
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,M72,R91
CPA 2015
J63,M72,R91
Príslušnosť k povolaniu
2622002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
metódy a postupy výskumnej činnosti v knihovníctve
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V knihovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy projektového manažmentu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna komunikácia a médiá v sieťovom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane sprístupňovania tradičných a špeciálnych typov dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumenty, smernice a odporúčania medzinárodných knihovníckych organizácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: IFLA, EBLIDA a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy automatizácie knižnično-informačných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny knižnej kultúry, dejiny knižníc
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady práce s rukopismi, starými a vzácnymi tlačami, historickými dokumentmi a historickými knižničnými fondmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a metódy pri spracovaní, vyhotovovaní a rekonštrukcii rozličných druhov materiálov v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy analýzy štatistického vyhodnocovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie koncepčných a rozvojových materiálov, projektov a vývojových prác v knihovníctve
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti knihovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a aplikácia metód a postupov výskumnej činnosti v knihovníctve
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti knihovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie metodík, pracovných postupov, interných predpisov v knihovníctve
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti knihovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie účinných opatrení na skvalitnenie a optimalizáciu knižničného systému
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia výskumu dejín knižnej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia výskumu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a vypracovanie metodiky ich odborného spracovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na výskume možností aplikácie nových technológií pri dokumentovaní a prezentácii kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a rozvoj automatizovaných knižnično-informačných systémov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie nových technológií a postupov do knižničnej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia národných a medzinárodných štandardov v knižnično-informačnej oblasti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na budovaní multimediálnych informačných databáz v oblasti hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na organizovaní odborných knihovníckych, bibliografických a informačných podujatí a aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a informatizácie kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
používanie digitálnych technológií v rámci odbornej správy zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
plánovanie a riadenie projektov v knihovníctve
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti knihovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci knižničných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci literárnej tvorby a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
riešenie metodických úloh v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho alebo medzinárodného dosahu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.