Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii

Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galériiDokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii vykonáva odbornú evidenciu a dokumentáciu zbierkových predmetov v správe múzea/galérie. Zabezpečuje vykonávanie evidenčných záznamov o nadobudnutí, uložení a pohybe zbierkových predmetov, ako aj dokumentáciu ďalších relevantných informácií súvisiacich s odbornou správou zbierkových predmetov v súlade s právnymi predpismi a internými riadiacimi aktami múzea/galérie. Podieľa sa na vytváraní a napĺňaní databáz, prípadne metodiky odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov. Na tieto účely používa príslušné nástroje vrátane softvérov, aplikačných programov a ďalších prostriedkov určených na administráciu a evidenciu v procesoch odbornej správy zbierkových predmetov múzea/galérie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64308/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENRegistrar
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621005
ESCO
989
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
muzeológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy muzeológie.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z relevantných vedných disciplín, ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady odbornej evidencie zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
muzeografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy muzeografie.
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej správe zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej evidencii zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Budúca
6
postupy a metódy odbornej evidencie múzejných/galerijných zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Logistické postupy pri zabezpečení prepravy zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Participácia na vytváraní metodiky odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov, poskytovanie relevantných podnetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie centrálnych databáz zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na tvorbe a napĺňaní databáz zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci odbornej evidencie zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
spolupráca pri zabezpečení logistiky, prepravy a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty a zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Organizácia spolupráce so zodpovednými subjektami a odborníkmi, vrátane prepravcov, poisťovateľov, reštaurátorov, pri zabezpečovaní logistiky, prepravy a ochrany zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.