Supervízor administratívnych pracovníkov

Supervízor administratívnych pracovníkovSupervízor administratívnych pracovníkov riadi zabezpečovanie servisu v oblasti administratívnych činností organizácie, spracovania stanovísk a reportov. Zaisťuje efektívnu organizáciu, administratívnu podporu a kontroluje zrealizované práce tímu administratívnych pracovníkov v súlade s politikou organizácie, normami a platnými legislatívnymi predpismi. Vyhodnocuje existujúce a navrhované administratívne alebo prevádzkové zásady, postupy a techniky v záujme optimalizácie pracovných procesov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6396/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci tímu administratívnych pracovníkov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3341
SK ISCO-08
3341001
ESCO
1615
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
3341001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy supervízie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické pokyny a usmernenia v oblasti reportingu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov, metódy a postupy výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania, postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy náboru zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie noriem kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
monitoring, kontrola a vyhodnocovanie realizovaných prác administratívnych pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dohľad nad plnením úloh a dodržiavania časového harmonogramu v súlade s politikou organizácie, internými normami a platnými právnymi predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie výkonnosti a produktivity pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh optimalizácie pracovných postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na tvorbe a inovácii administratívnych alebo prevádzkových interných noriem, zásad, postupov a techník
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane vyhodnocovania existujúcich a navrhovaných administratívnych, prevádzkových zásad, postupov a techník.
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia pracovných výkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
6
spracovávanie výstupov a reportov v dohodnutej štruktúre a periodicite
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza a vypracovávanie súhrnných analytických a štatistických materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie príslušnej evidencie v administratíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu tímu administratívnych pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie sporov a problémových situácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
školenie tímu administratívnych pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia činnosti tímu administratívnych pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovovanie plánov práce, pracovných postupov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia činností súvisiacich so zabezpečovaním firemných podujatí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri nábore nových administratívnych pracovníkov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie komplexného servisu v oblasti administratívy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.