Energetik technológ

Energetik technológEnergetik technológ schvaľuje technologické postupy a technologické podmienky v energetike. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov a vykonáva technické skúšky nových technológií a spolupracuje pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese. Realizuje činnosti a požiadavky na oblasť energetického manažmentu; vypracováva technické špecifikácie na uzatváranie energozmlúv; eviduje, kontroluje a hodnotí spotrebu energií s cieľom zabezpečovať optimálnu a hospodárnu spotrebu; vypracováva opatrenia za účelom hospodárneho využívania energií....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
6214/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151016
ESCO
509
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Zdravotná gramotnosť
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5
Digitálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy podkladových materiálov na rokovania predstaviteľov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rokovania s orgánmi štátneho odborného dozoru - energetická inšpekcia‚ ÚRSO, ŠÚ, MH SR.
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prostriedky a zariadenia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technický stav energetických zariadení z hľadiska energetickej hospodárnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vypracovania energetických certifikátov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predpisy a technické normy v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
bilancia energetickej siete a zdrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Bilancuje spotreby energií v jednotlivých prevádzkach.
Perspektíva: Aktuálna
6
projektová dokumentácia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Posudzovanie projektovej dokumentácie z pohľadu energetiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
diagramy odberu elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
energetické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na reguláciu, meranie a rozvod plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie technických špecifikácií na uzatváranie energozmlúv
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia výrobných procesov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a posudzovanie vecnej správnosti faktúr a iných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontroluje správnosť dodávateľských faktúr za energie a vodu‚ vykonáva evidenciu‚ potvrdzuje príjem faktúr v systéme‚ v prípade nezrovnalostí vo faktúre zabezpečuje vykonanie nápravy.
Perspektíva: Aktuálna
6
technický dozor na energetických pracoviskách
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a zabezpečenie funkčnosti meracích zariadení odberov energií
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola meracích zariadení odberov energií a realizácia zabezpečenia ich funkčnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie bezpečnosti návrhov, výstavby a prevádzkovania vodíkových technológií, uskladňovania vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
technické skúšky nových technológií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
certifikácia energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Koordinácia certifikácie energetických zariadení v zmysle platnej legislatívy (pasporty‚ atesty, osvedčenia o spôsobilosti energetických zariadení).
Perspektíva: Aktuálna
6
výpočty noriem a normatívov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v energetických prevádzkach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozbory spotreby prác a plnenia normatívov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vývoja a implementácie nových vodíkových technológií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
spolupráca na vývoji nových technológií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie a konštrukcia vodíkových technológií, zabezpečovanie prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
odpočty meradiel elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Realizácia odpočtov energetických veličín na báze inteligentných meračov, snímačov (smart metering a monitoring) a vedenie evidencie o výrobe‚ dodávkach a odbyte energií.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie technickej dokumentácie v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vedenie technickej dokumentácie pre nové a rozvojové programy, zariadenia a pod. v energetike.
Perspektíva: Aktuálna
6
úprava odberových diagramov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Úprava odberových diagramov podľa skutočnosti pre jednotlivé odbery.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia zmien v odstávkach, nasadení zdrojov, v prevádzkových a rizikových skúškach v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Eviduje a kontroluje plánované odstávky vyhradených technických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia aktivít zameraných na bezpečnosť v energetickej prevádzke
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia činností v stave núdze v oblasti energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia sledovania spotreby energií a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Koordinácia sledovania spotreby energií a vody‚ analyzovanie odpočtov ich spotrieb a vedenie ich mesačných evidencií‚ sledovanie dodržiavanie disciplíny v odbere energií.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.