Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik energetik projektant, konštruktér

Technik energetik projektant, konštruktérTechnik energetik projektant, konštruktér vypracováva projektovú a konštrukčnú dokumentáciu energetických zariadení a stavieb, vrátane autorského dozoru. Vykonáva technické práce pri zabezpečovaní prevádzkyschopnosti energetických zariadení a inžiniersku činnosť. Tvorí projektovú a konštrukčnú dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy a najnovších poznatkov a progresívnej technológie (po stránke technickej, ekonomickej, prípadne projekčnej). Koordinuje proces realizácie investičných projektov, kontroluje dodržiavanie záväzných ukazovateľov investičných projektov, analyzuje odchýlky a navrhuje nápravné opatrenia s cieľom dodržať vecný a finančný rozsah investičného plánu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
6212/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného architekta podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113026
ESCO
509
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113026

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zostavovania plánu kontrolnej a dozornej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vykonáva cenár rozpočtár
Perspektíva: Aktuálna
5
systém prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technická normalizácia a projektovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: vedomosti v oblasti IoT a inteligentných inštalácií, komunikačných technológií
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
7
princípy transportu CO2 do úložného komplexu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zachytávanie a uskladňovanie CO2
7
vplyv obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku energetickej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti využitia fotovoltiky v spojení s elektrolyzérom a palivovým článkom pre decentralizáciu energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
7
energetické možnosti veľkokapacitných batérií a ich vplyv na stabilitu siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
7
princípy zachytávania a spracovania CO2 na mieste
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zachytávanie a uskladňovanie CO2
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
energetické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy distribúcie vodíka ako primárneho i alternatívneho zdroja energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
Využitie vodíka v energetike - výroba
Využitie vodíka v energetike - skladovanie
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
7
princípy distribúcie biometánu v distribučnej sieti zemného plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Výroba biometánu, vtláčanie biometánu do distribučnej siete, miešanie s inými plynmi
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby náhradného zásobovania plynom s využitím tlakových nádob
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: CNG, skvapalneného plynu, resp. iného plynu
Perspektíva: Aktuálna
5
líniové stavby, regulačné stanice zemného plynu, rozvody plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Navrhovanie energetických sietí prostredníctvom LIM
7
distribúcia a skladovanie vodíka, syntetického metánu a biometánu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Miešanie plynov vstupujúcich do distribučnej sieti
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách, spracovávanie častí projektov a technických výpočtov v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a technických normách v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie výstupov projektu, ich kvality, časového priebehu, dodávateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie výkresov, projekčných a konštrukčných podkladov častí stavebných objektov energetických technologických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a definovanie prevádzkových režimov energetických zariadení prepojených s veľkokapacitnými batériami, navrhovanie pripojenia do sústavy vo zvolenom uzle sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
7
návrh a kontrola priorít, poslania a cieľov projektov v portfóliu (alebo programe) organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorský dozor pri realizácii projektov energetických zariadení a stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia operatívnych plánov stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie kvality plynu v distribučnej sieti (trackovanie)
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
7
aktualizácia cenových kalkulácií v súvislosti so zmenou skutočných nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické výpočty súvisiace s projektovou a konštrukčnou dokumentáciou energetických zariadení a stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy priebehu pracovných činností, návrhy na odstránenie časových strát
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Navrhovanie energetických sietí prostredníctvom LIM
7
vyhodnocovanie zrealizovaných projektov energetických zariadení a stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad vykonávaním revízií a skúšok technickej spôsobilosti energetických zariadení a ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza efektivity využívania strojných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektovanie inteligentných inštalácií a integrácia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
7
navrhovanie a konštrukcia vodíkových technológií, zabezpečovanie prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vodík – palivo budúcnosti
Využitie vodíka v energetike - výroba
Využitie vodíka v energetike - skladovanie
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
7
konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
praktické využívanie technológií a zariadení obnoviteľných zdrojov a ich prevádzkových stavov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
7
využívanie riadiacich a bezpečnostných technológií a opatrení pri zachytávaní, spracovávaní a transporte CO2
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zachytávanie a uskladňovanie CO2
7
vedenie projekčného tímu v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.