Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky

Špecialista energetik prevádzky riadiacej technikyŠpecialista energetik prevádzky riadiacej techniky koordinuje a zabezpečuje spoľahlivú a nepretržitú prevádzku zariadení riadiacej techniky na zber, spracovanie a vyhodnocovanie informácií pre riadenie elektrizačnej sústavy, rozvodnej sústavy na výrobu a dodávku tepla. Zodpovedá za prípravu informácií pre riadiaci informačný systém centrálneho energetického dispečingu SR, pre centralizované pracoviská distribučných spoločností a priemyselných podnikov s vlastnou výrobou elektriny a tepla, za riadiace informačné systémy a telemechanizačné zariadenia v elektrických staniciach prenosovej sústavy. Pripravuje technické podklady pre štatistické reporty ENTSO-E. Spolupracuje pri tvorbe metodiky riadenia a prevádzkového procesu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
6206/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnik prevádzky riadiacej techniky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Poznámka: 1 rok na zariadeniach do 1000V, 2 roky praxe pre viac ako 1000V
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151010
ESCO
531
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Príprava technických podkladov na štatistické reporty ENTSO-E.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia blockchain na zápis, overovanie a ukladanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základné teoretické vedomosti o technológii blockchain pri výkone zložitejších úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. náboj, prúd, napätie, výkon, odpor, vodivosť a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické a číslicové obvody
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spracovanie návrhov na rekonštrukcie riadiacej techniky a zabezpečovanie podkladov na ich prípravu.
Perspektíva: Aktuálna
7
administratívne postupy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy smart meteringu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
energetické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálne princípy výroby a spotreby vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
technologické procesy, materiálové a energetické toky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcie pri správe a administrácii prevádzkových zariadení a spolupracujúcich automatík
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie metodiky na investovanie v oblasti rozvoja systémov riadenia a automatizovaných systémov riadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie systémových väzieb riadiacej techniky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodológie obnovy a rozvoja najzložitejších zariadení riadiacej techniky v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba programu rozvoja systémov a rozvoja jednotlivých subsystémov riadiacej techniky v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky a koncepcie rozvoja riadiacich systémov sústavy v nadväznosti na perspektívne potreby prevádzky, možnosti nových technických zariadení a softvérového vybavenia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prevádzkových potrieb optimálnym využitím technických zariadení a programového vybavenia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepčné plánovanie zmien programového vybavenia riadiacich systémov na riadenie technologických procesov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe metodiky operatívneho riadenia a prevádzkového procesu v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie základného abstraktného logického myslenia pri práci s dátami šifrovanými technológiou blockchain
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a konštrukcia vodíkových technológií, zabezpečovanie prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie rozvoja riadiacej techniky v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie evidencie technickej dokumentácie, zmien a udalostí súvisiacich s prevádzkou zverených technológií riadiacej techniky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a koordinácia systémových väzieb programového vybavenia, riadiacich systémov a technologických procesov, vrátane riešenia nadväzností
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.