Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)

Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej) metodicky riadi a koordinuje činnosti bezpečnostných technikov. Metodicky riadi a koordinuje systémy hodnotenia bezpečnosti v energetickej prevádzke v súlade s národnými štandardami.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Expert riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke
Vedúci oddelenia (odboru) bezpečnosti energetickej prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151009 - Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
prezentovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
6
metódy a postupy kontroly v energetike
6
právne predpisy a pojmy v energetike
6
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Špecifikácia:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
6
zásady prevádzkovej kontroly
6
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
6
postupy havarijného plánovania
6
elektroenergetika
6
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
6
prostriedky a zariadenia v energetike
Špecifikácia:
Zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka a pod.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
6
metódy a postupy riadenia bezpečnosti v energetike
Špecifikácia:
Okrem jadrovej.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinovanie, navrhovanie, výkon a vyhodnocovanie činností v oblasti bezpečnosti
Špecifikácia:
Koordinácia, navrhovanie, výkon a vyhodnocovanie činností v oblasti bezpečnosti v súlade s národnými štandardami.
6
riadenie, kontrola a vyhodnocovanie plnenia prijatých bezpečností opatrení
Špecifikácia:
V súlade so schváleným plánom kontrol na príslušné obdobie.
6
koordinácia interných a externých aktivít zameraných na bezpečnosť
Špecifikácia:
Interných a externých aktivít.
6
dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s vykonávanou činnosťou v energetickej prevádzke
Špecifikácia:
Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
6
spracovávanie koncepcií a opatrení súvisiacich s bezpečnosťou v energetickej prevádzke
Špecifikácia:
Tvorba koncepcií bezpečnostnej politiky, navrhovanie nápravných opatrení na zlepšenie bezpečnosti v energetickej prevádzke. Príprava a spracovávanie prierezových materiálov, dokumentov, správ a analýz za oblasť bezpečnosti v energetike.
6
koordinácia, zabezpečovanie, kontrola a vyhodnocovanie plnenia odporúčaní v oblasti bezpečnosti z interných a externých previerok
6
evidencia nápravnej a preventívnej činnosti súvisiacej s bezpečnosťou v energetickej prevádzke
6
zabezpečovanie sledovania prevádzkových parametrov energetických zariadení a prostriedkov na riešenie havarijných udalostí
6
sledovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti v energetike
Špecifikácia:
Napr. nových STN, ich uplatňovanie v prevádzke a pod.
6
vypracovávanie periodických hlásení, správ a prehľadov pre interné a externé účely
Špecifikácia:
V oblasti bezpečnosti energetickej prevádzky.
6
metodické riadenie a koordinácia činností bezpečnostných technikov
Špecifikácia:
Vrátane metodickej podpory v oblasti bezpečnosti energetickej prevádzky.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.