Špecialista optimalizácie procesov

Špecialista optimalizácie procesovŠpecialista optimalizácie procesov posudzuje a overuje aktuálne riadiace procesy a výrobné postupy. Zodpovedá za identifikáciu procesov, ich monitorovanie a meranie v rámci organizácie a taktiež za predkladanie návrhov za účelom ich zefektívnenia. Navrhuje možnosti optimalizácie riadiacich a výrobných metód. Navrhuje metódy a postupy na analyzovanie kvality práce, na odhaľovanie nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Špecifikuje metódy a techniky na zlepšovanie kvality....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5551/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista zlepšovania procesov
ENBusiness process improvement specialist
SKProcesný inžinier
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti administrácie a inžinieringu databázových riešení a platforiem

Certifikát z metodiky zlepšovania procesov Lean Six Sigma Green Belt

Certifikát z oblasti procesného a projektového riadenia Lean Six Sigma Black Belt
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421001
ESCO
414
Príslušnosť k povolaniu
2421001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy práce s hodnotovým reťazcom, procesmi a analýzami efektívnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy priemyslu 4.0
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti technickej normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuálna legislatíva v oblasti získavania, spracovávania, uchovávania a prenosu dát
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkovými činnosťami podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútropodnikový kontroling so zameraním na optimalizáciu nákladových položiek a dosahovanie výnosov a zisku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálne inžinierstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie priebehu a väzieb činností a výrobných procesov v rámci optimalizácie procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie koncepcie metód hodnotenia, zabezpečovania a smerovania organizácie v oblasti kvality vo vzťahu k statégii tržieb, technologickým podmienkam a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a overovanie nových výrobných postupov, technológií a možností optimalizácie výrobných metód
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie efektívnosti hospodárenia organizácie a hodnotenie výkonnosti výroby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie efektívnosti výrobných procesov v kontexte na ďalšie nadväzujúce činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od očakávaných parametrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie kvality, konzistencie a validity dát na účely dátovej analýzy a prognózovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia interných auditov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Plánovanie, príprava a realizácia auditu, správa a kvalifikácia zistení, stanovenie nápravných opatrení, zhodnotenie ich plnenia a interpretácia výsledkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie procesných analýz pre manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie kybernetickej bezpečnosti pri práci s digitálnymi dátami a pri ich výmene s inými súvisiacimi profesiami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie vhodných metód, procesov a systémov na získavanie informácií z dát v rôznych formách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výstupných reportov prostredníctvom analytických nástrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so softvérmi umožňujúcimi vizualizáciu a modelovanie procesov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie digitálnych technológií na sledovanie výrobného procesu na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.