Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úsekuRiadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku riadi a kontroluje technické a technologické procesy týkajúce sa výroby produktov, poskytovania služieb alebo údržby, opráv a inštalácií. Spolupracuje na dlhodobom a operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov pre proces výroby/tvorby produktov a služieb. Monitoruje a hodnotí technicko-ekonomické ciele a ukazovatele prevádzky, plnenie plánov a vybraných ukazovateľov výroby z aspektu kvality a efektivity. Vedie, motivuje, hodnotí podriadených zamestnancov, zabezpečuje a podporuje ich vzdelávanie a ďalší rozvoj. Zabezpečuje a zodpovedá za spoľahlivú, ekonomickú, kvalitnú a inovatívnu prevádzku výroby v zmysle platných prevádzkových predpisov a v súlade s platnými právnymi predpismi SR, vnútornými predpismi spoločnosti a stanovenými úlohami, s ohľadom na dodržiavanie zásad BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia. Je členom najvyššieho alebo širšieho vedenia spoločnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5548/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENChief operation officer
ENHead of operations
ENOperations director
SKManažér výroby (výrobného úseku)
SKRiaditeľ výroby
ENPlant operation manager (director)
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1219
SK ISCO-08
1219006
ESCO
62
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
1219006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V danom odvetví.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy analýzy dát z pohľadu ich integrity a kvality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady cenotvorby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby automatizovaného systému kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov modelov riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh spôsobov ochrany organizácie voči rizikám a návrh spôsobov využitia príležitostí projektov, portfólia projektov alebo programov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a implementácia nástrojov na podporu prevádzkového riadenia úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie procesu kvality práce, produktov a služieb a koordinácia činnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a participácia na príprave podkladov na analýzy a štatistiky prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie výstupov a reportov v dohodnutej štruktúre a perióde.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sledovanie ukazovateľov výkonnosti určeného prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola napr. zostavy odchýlok, výrobných výkazov, výkazov kvality, hlásení o úrazoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring čerpania nákladov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výrobných jednotiek pri príprave a plnení výrobných plánov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zabezpečovanie dodržiavania bezpečnostných noriem a pravidiel s cieľom minimalizovať pracovné úrazy.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia pri plánovaní a tvorbe rozpočtov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
príprava a vyhodnocovanie analýz prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými prevádzkami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie a koordinácia zamestnancov v prevádzkovom úseku (napr. výrobnej, údržbovej a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola technických a technologických procesov výroby, údržby a opráv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prípravy, realizácia a vyhodnocovanie prieskumov vzdelávacích potrieb a prieskumov záujmu o ďalšie vzdelávanie v rámci zabezpečovania koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie princípov riadenia procesov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické konzultácie vedúcim výrobných jednotiek prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. v oblasti dodržiavania zásad stanovených organizáciou, plnenia kvalitatívnych noriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností v oblasti dodávateľských a odberateľských vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.