Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávaniaRiadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na obstarávaní surovín, tovarov, výrobkov, služieb, zariadení a strojov pre potreby chodu organizácie. Zodpovedá za: prípravu a plánovanie obstarávaní, príprava zadávania jednotlivých zákaziek, (príprava výzvy, oznámenia, súťažných podkladov), vyhotovenie potrebnej dokumentácie z procesu, vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov v obstarávaní, spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou obstarávania, sledovanie termínov a zákonných povinností v obstarávaní, spolupráca s ostatnými oddeleniami pri zabezpečení podkladov v prípravnej fáze a vyhodnocovacej fáze obstarávania, spracovanie dokumentácie z použitého postupu zadávania zákazky. Riadi činnosť oddelenia nákupu a jeho strategické plánovanie, identifikáciu nových možností na zvýšenie nákladovej efektívnosti, výber dodávateľov, celkovú stratégiu komunikácie a vyjednávania s dodávateľmi, manažovanie procesu tendrovania a...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5541/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér nákupu
SKVedúci nákupu
ENPurchasing manager
ENSourcing manager
ENProcurement manager
SKRiaditeľ obstarávania
SKRiaditeľ nákupu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1219
SK ISCO-08
1219002
ESCO
132
SK NACE Rev. 2
G46,G47
CPA 2015
G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
1219002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy fungovania medzinárodného obchodu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby analýz informácií a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platná legislatíva v oblasti tovaroznalectva a riadenia kvality výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánu obstarávania na základe potrieb organizácie a požiadaviek na nákup
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a vykonávanie rozborov príčin reklamácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza trhových a dodacích podmienok, spracovávanie správ z rozborov trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S cieľom zaistiť súčasnú a budúcu dostupnosť materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
účasť na výberovom konaní a hodnotení dodávateľov tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie obchodných rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi, vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyjednávanie, dohadovanie a uzatváranie zmlúv v rámci zvereného limitu a právomocí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržiavaní zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie činností nákupcov a zásobovačov, koordinácia objednávok a vydávanie pokynov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia nákupu optimálneho množstva zásob pre organizáciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, organizácia a vedenie súťaží na dodávku tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o spôsobe nákupu (priamy nákup, výberové konanie)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.