Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávaniaRiadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na obstarávaní surovín, tovarov, výrobkov, služieb, zariadení a strojov pre potreby chodu organizácie. Zodpovedá za: prípravu a plánovanie obstarávaní, príprava zadávania jednotlivých zákaziek, (príprava výzvy, oznámenia, súťažných podkladov), vyhotovenie potrebnej dokumentácie z procesu, vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov v obstarávaní, spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou obstarávania, sledovanie termínov a zákonných povinností v obstarávaní, spolupráca s ostatnými oddeleniami pri zabezpečení podkladov v prípravnej fáze a vyhodnocovacej fáze obstarávania, spracovanie dokumentácie z použitého postupu zadávania zákazky. Riadi činnosť oddelenia nákupu a jeho strategické plánovanie, identifikáciu nových možností na zvýšenie nákladovej efektívnosti, výber dodávateľov, celkovú stratégiu komunikácie a vyjednávania s dodávateľmi, manažovanie procesu tendrovani...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5541/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENProcurement manager
ENPurchasing manager
ENSourcing manager
SKManažér nákupu
SKRiaditeľ nákupu
SKRiaditeľ obstarávania
SKVedúci nákupu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1219
SK ISCO-08
1219002
ESCO
132
SK NACE Rev. 2
G46,G47
CPA 2015
G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
1219002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy fungovania medzinárodného obchodu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
spôsoby analýz informácií a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platná legislatíva v oblasti tovaroznalectva a riadenia kvality výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Superpočítače
Elektronizácia dokumentov
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dobudovávanie prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánu obstarávania na základe potrieb organizácie a požiadaviek na nákup
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
vyhodnocovanie a vykonávanie rozborov príčin reklamácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
analýza trhových a dodacích podmienok, spracovávanie správ z rozborov trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S cieľom zaistiť súčasnú a budúcu dostupnosť materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
účasť na výberovom konaní a hodnotení dodávateľov tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Superpočítače
Elektronizácia dokumentov
7
vedenie obchodných rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi, vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyjednávanie, dohadovanie a uzatváranie zmlúv v rámci zvereného limitu a právomocí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržiavaní zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie činností nákupcov a zásobovačov, koordinácia objednávok a vydávanie pokynov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia nákupu optimálneho množstva zásob pre organizáciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, organizácia a vedenie súťaží na dodávku tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
rozhodovanie o spôsobe nákupu (priamy nákup, výberové konanie)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.