Špecialista ľudských zdrojov (generalista)

Špecialista ľudských zdrojov (generalista)Špecialista ľudských zdrojov (generalista) zabezpečuje prepojenie jednotlivých úsekov činnosti zamestnávateľa s plánovaním ľudských zdrojov. Pripravuje návrhy v oblasti evidencie a pohybu zamestnancov, stanovovania kvalifikačných požiadaviek, hodnotenia zamestnancov, odmeňovania zamestnancov, náboru a výberu zamestnancov, potrieb rozvoja a tréningu zamestnancov. Poskytuje strategické poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov a aktívne participuje na realizácii a implementácii HR politík, nástrojov a procesov spoločnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5420/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENHR business partner
SKPersonálny špecialista
ENHR generalist
SKGeneralista ľudských zdrojov
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax sa odporúča v oblasti ľudských zdrojov.
ISCO-08
2423
SK ISCO-08
2423001
ESCO
852
SK NACE Rev. 2
M70,N82
CPA 2015
M70,N82
Príslušnosť k povolaniu
2423001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava KOV
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V projekte.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy náboru zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
andragogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy informačných systémov evidencie zamestnancov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby poskytovania personálnych služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy sociálnej politiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie Zákonníka práce a pracovno-právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti náboru a výberu zamestnancov v súlade s plánmi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie zásad na tvorbu vnútropodnikových pracovno-právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
automatizované spracovanie a záznam osobných údajov v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo v oblasti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie personálnych služieb formou elektronických komunikačných prostriedkov a ich obsluha
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie činností súvisiacich s ukončením pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, vrátane spolupráce pri riešení pracovnoprávnych sporov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri nábore nových zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.