Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zodpovedá za proces tvorby a implementácie politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov; za proces kolektívneho vyjednávania, tvorby a interpretácie analýz v oblasti riadenia ľudských zdrojov; tvorby a monitorovania plánu osobných nákladov spoločnosti. Riadi proces vyhľadávania a výberu zamestnancov, činnosti v oblasti sociálneho programu a organizačného manažmentu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
HR Manager
Manažér/Vedúci ľudských zdrojov
Personálny manažér
Vedúci personálnej administratívy
Vedúci personálnej práce
Vedúci zamestnaneckých vzťahov
Vedúci zamestnaneckých záležitostí
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08
1212005 - Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
Príslušnosť k povolaniu
Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
7
manažment pre stredných manažérov
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
7
metódy kolektívneho vyjednávania
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
kategorizácia prác
7
pracovné právo
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy a metódy vedenia porád
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
6
školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava kov
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
7
posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov
7
spracovávanie návrhov príslušných častí kolektívnych zmlúv
7
spracovávanie zásad pracovno-právnych postupov a tvorba vnútropodnikových predpisov v pracovno-právnej oblasti
7
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti ľudských zdrojov v súlade s plánmi organizácie
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
7
zabezpečovanie náborových akcií (inzercia, letáky, propagačné akcie)
7
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
7
analýza a monitoring postojov zamestnancov k organizácii a zamestnaneckých vzťahov v rámci riadenia personálnej práce
7
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
6
poskytovanie poradenstva a informácií pri tvorbe zásad podnikovej kultúry
6
vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.