Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkovRiadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácii zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta. Podieľa sa na plánovaní ľudských zdrojov organizácie. Riadi, koordinuje a kontroluje výsledky práce špecialistov náboru a výberu zamestnancov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5414/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENRecruitment manager
ENResource manager
SKPersonálny manažér
SKManažér získavania a výberu pracovníkov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
1212
SK ISCO-08
1212002
ESCO
50
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1212002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
faktory ovplyvňujúce proces získavania a výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interný informačný systém na evidenciu kandidátov na výberové konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy náboru zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy štatistických zisťovaní a vedenia evidencií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky náboru a výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. formy pohovorov, nástroje testovania, zdroje náboru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti náboru a výberu zamestnancov v súlade s plánmi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie noriem spotreby práce na základe časových štúdií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava rozpočtu a stratégie náboru a výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov. Vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk, vrátane spracovávania štatistických prehľadov a správ.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovných pomerov alebo obdobných pracovno-právnych vzťahov a príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a vedenie adaptačných školení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia a spolupráca s úradmi PSVR, agentúrami dočasného zamestnávania, agentúrami podporovaného zamestnávania alebo sprostredkovateľmi zamestnania za úhradu. Spolupráca so strednými a vysokými školami a ďalšími vzdelávacím inštitúciami pri náborových aktivitách.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác tímu špecialistov v oblasti náboru a výberu zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia výberových konaní na strategické pozície v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posudzovanie kvalifikačných a osobnostných predpokladov uchádzačov o pracovnú pozíciu. Komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu. Vypracovávanie hodnotiacich správ o kandidátoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.