Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkovRiadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácii zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta. Podieľa sa na plánovaní ľudských zdrojov organizácie. Riadi, koordinuje a kontroluje výsledky práce špecialistov náboru a výberu zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5414/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENRecruitment manager
ENResource manager
SKManažér získavania a výberu pracovníkov
SKPersonálny manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
1212
SK ISCO-08
1212002
ESCO
50
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1212002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
faktory ovplyvňujúce proces získavania a výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interný informačný systém na evidenciu kandidátov na výberové konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy náboru zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kategorizácia prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Charakteristické znaky zamestnania (činnosti, pracovné prostriedky, pracovné prostredie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy štatistických zisťovaní a vedenia evidencií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
7
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky náboru a výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. formy pohovorov, nástroje testovania, zdroje náboru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výhľadov a koncepcií v oblasti náboru a výberu zamestnancov v súlade s plánmi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
overovanie noriem spotreby práce na základe časových štúdií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
vykonávanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava rozpočtu a stratégie náboru a výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov. Vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia štruktúry zamestnancov podľa požadovaných hľadísk, vrátane spracovávania štatistických prehľadov a správ.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovných pomerov alebo obdobných pracovno-právnych vzťahov a príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
poradenstvo pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a vedenie adaptačných školení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia a spolupráca s úradmi PSVR, agentúrami dočasného zamestnávania, agentúrami podporovaného zamestnávania alebo sprostredkovateľmi zamestnania za úhradu. Spolupráca so strednými a vysokými školami a ďalšími vzdelávacím inštitúciami pri náborových aktivitách.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác tímu špecialistov v oblasti náboru a výberu zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia výberových konaní na strategické pozície v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posudzovanie kvalifikačných a osobnostných predpokladov uchádzačov o pracovnú pozíciu. Komunikácia s kandidátmi počas výberového procesu. Vypracovávanie hodnotiacich správ o kandidátoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.