Technik kontroly kvality v energetike

Technik kontroly kvality v energetikeTechnik kontroly kvality v energetike kontroluje proces výroby (od vstupov surovín a materiálu až po výstupy hotových výrobkov), dodržiavanie postupov a noriem. Zaznamenáva a rieši odchýlky, navrhuje zlepšenia a vytvára školiace materiály. Pripravuje normy kontroly kvality a zodpovedá za ich dodržiavanie, vstupuje do tvorby pracovných postupov a procesov v energetike....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
5395/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKontrolór kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. je potrebná aktualizačná odborná príprava minimálne každých päť rokov.


Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113015
ESCO
509
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
6
energetické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v energetickej prevádzke
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality a preberacích podmienok v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh metód a vypracovanie plánov kontroly kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie zistených nedostatkov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola energetických médií
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Funkčné skúšky, overovanie a vyhodnocovanie predpísaných parametrov v porovnaní so skutočnosťou.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických postupov v energetickej prevádzke a navrhovanie opatrení na zvýšenie kvality a efektivity
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a hodnotenie dodržiavania technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov pri prevádzke a údržbe vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie platnosti a zmien predpisov a noriem v oblasti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie výsledkov kontroly, vrátane vydávania posudkov a protokolov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie revíznych správ, protokolov, záznamov a ďalších dokumentov o revíziách a výsledkoch kontrol, vrátane ich evidencie.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov a výkonov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie vykonaných meraní
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
6
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia činností súvisiacich s meraním vstupov/výstupov energetických médií
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola vstupov a výstupov v energetike pomocou bežných meracích prístrojov a skúšobných pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.