Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Učiteľ profesijného rozvoja

Učiteľ profesijného rozvojaUčiteľ profesijného rozvoja uskutočňuje a tvorí programy vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov. Tvorí profesijné štandardy na základe výskumu profesijných kompetencií. Učiteľ profesijného rozvoja poskytuje poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom v oblasti profesijného rozvoja. Podieľa sa na získavaní, rozvoji, prehlbovaní, zdokonaľovaní a rozširovaní profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov. Spolupracuje v tejto oblasti so školami, školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci. Špecializuje sa na cieľovú skupinu pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach. Vykonáva činnosti súvisiace s výkonom atestácií pedagogických a odborných zamestnancov v atestačnej organizácii. Zúčastňuje sa na činnosti skúšobných a atestačných komisií. Môže vykonávať pracovnú činnosť ako lektor vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, metodik profesijného rozvoja týchto zamestnancov alebo konzultant atestačného ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500165/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENprofessional development teacher
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766,767,768
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ.

Osvedčenie o vykonaní prvej atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 61 ods. 6)
Poznámka: Doklad sa vyžaduje v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. pre zaradenie do kariérového stupňa PZ s prvou atestáciou.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 84 mesiacov.
Poznámka: Vyžaduje sa 7 rokov výkonu pracovnej činnosti (zákon č. 138/2019 Z. z. § 10 odsek 5)
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa aj 5 rokov výkonu činnosti
a) vedúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca,
b) lektora vzdelávania,
c) vysokoškolského učiteľa alebo
d) lektora vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
7
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
špecifiká učenia sa dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Hranie hier vo vzdelávaní
7
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti vzdelávania dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
špecifiká lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Hranie hier vo vzdelávaní
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
teórie učenia sa dospelých, jeho špecifiká v rezorte školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koučovacie nástroje
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
7
projektovanie vzdelávania a vývoj kurikula
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
zásady využívania didaktických pomôcok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
andragogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
práca s kurikulami formálneho vzdelávacieho systému
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie obsahu a štruktúry vzdelávacích programov na základe stanovených vzdelávacích cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické spracovanie konkrétnych pedagogických programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie, realizácia a vyhodnocovanie rôznych metód hodnotenia a sebahodnotenia študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
zostavovanie ponuky vzdelávacích podujatí na základe analýzy vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov, vrátane vzdelávacích cieľov, požadovaných kompetencií a prijatie zodpovedajúcich opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
tvorba programov kontinuálneho vzdelávania, učebných materiálov a učebných zdrojov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: programy v rámci profesijného rozvoja
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo v oblasti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: poradenstvo v oblasti vzdelávania v profesijnom rozvoji
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Hranie hier vo vzdelávaní
7
aplikácia základných pedagogických a psychologických zákonitostí, zásad a princípov pri riešení odborných problémov v praktických činnostiach jednotlivcov, prispôsobiac sa ich typológii a príslušnosti k sociálnej skupine
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky, riešenie vzniknutých situácií, poskytovanie spätnej väzby v rámci ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: práca v rámci vzdelávania v profesijnom rozvoji
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Hranie hier vo vzdelávaní
7
aplikovanie metód vzdelávania dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
7
systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: prístup k vzdelávaniu v profesijnom rozvoji
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
lektorská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koučing a aktívna participácia na zvyšovaní kompetencií pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
Hranie hier vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.