Špecialista predaja chemických produktov

Špecialista predaja chemických produktovŠpecialista predaja chemických produktov má na starosti predaj vybraného portfólia chemických výrobkov pre výrobnú spoločnosť alebo obchodnú spoločnosť zaoberajúcu sa predajom a distribúciou chemických produktov. Táto činnosť býva pomerne často teritoriálne ohraničená. Na základe informácií získaných od zákazníkov zostavuje zodpovedajúcu cenovú ponuku podľa interných predpisov a realizuje v spolupráci s príslušnými odbornými oddeleniami obchod. Vyhľadáva potenciálnych nových zákazníkov a plánuje termíny stretnutí. Aktívne sa zúčastňuje na marketingových akciách a iných prezentačných výstavách. Cieľavedome komunikuje so zákazníkmi o technických, kvalitatívnych a vývojových trendoch v oblasti portfólia chemických produktov a z týchto rokovaní spracováva informačné záznamy. Tieto poskytuje podľa uváženia spolupracovníkom vo výrobe, oddeleniu kvality alebo finančnému oddeleniu. Vedie, priebežne aktualizuje a aktívne využíva databázy zákazníkov i potenciálnych zákazníkov, pričom údaje zí...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
500133/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKObchodný zástupca pre predaj chemických produktov
SKPredajca chemických produktov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná doba praxe v dĺžke 6 mesiacov
ISCO-08
2433
SK ISCO-08
2433005
ESCO
895
SK NACE Rev. 2
C20,G46
CPA 2015
C20,G46
Príslušnosť k povolaniu
2433005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
akvizícia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
predvádzacie techniky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava stratégie na zabezpečenie plánov predaja zameranej na kľúčových zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
účasť na auditoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza potrieb zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s databázami zákazníkov/klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telefonická komunikácia so zákazníkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
účasť na marketingových akciách a iných prezentačných výstavách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
administrácia procesu predaja chemických výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ukončenie obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.