Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Lektor vzdelávania seniorov

Lektor vzdelávania seniorovLektor vzdelávania seniorov pripravuje, realizuje, kontroluje a vyhodnocuje vzdelávacie podujatia v oblastiach vzdelávania seniorov, ktorými si účastník uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť. Lektor vzdelávania seniorov má dobrý vzťah k učiacim sa, vie sa vžiť do ich postavenia, zaujíma sa o nich. Motivuje, povzbudzuje a inšpiruje ich. Vytvára priaznivú atmosféru, má zmysel pre humor, je trpezlivý a priateľský. Vie dobre zorganizovať (štruktúrovať) vyučovaciu jednotku, riadiť výučbu, má prehľad o vzdelávacích metódach, aktivizuje učiacich sa, najmä formou skupinovej práce a modernými metódami výučby, je schopný prispôsobiť obsah, formu a metódy vzdelávania potrebám seniorov. Je flexibilný. Robí výučbu zaujímavou a zábavnou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500102/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENTeacher for seniors
SKLektor seniorov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2320
SK ISCO-08
2320002
ESCO
769
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2320002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rečníctvo, rétorika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti vzdelávania dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy vedenia, motivácie a prístupu k druhým ľuďom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady využívania didaktických pomôcok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické základy vzdelávania seniorov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika projektovania vzdelávania pre seniorov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifické vzdelávacie potreby seniorov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
geragogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na ďalšie vzdelávanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
6
psychologické aspekty vzdelávania seniorov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
6
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov do minútového scenára, vrátane výberu vhodných metód výučby a didaktických pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri spracovávaní štatistík o školeniach, reportov a kontrola efektivity rozpočtu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov a prijatie relevantnych opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo v oblasti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zásady prenosu informácií, komunikačné bariéry, verbálna komunikácia a pohotovosť, zvuková stránka reči, rétorické prostriedky lektora, neverbálna komunikácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
6
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky, riešenie vzniknutých situácií, poskytovanie spätnej väzby v rámci ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb, definovanie cieľov vzdelávania, plánovanie a projektovanie vzdelávania, realizácia vzdelávacieho podujatia, hodnotenie a diagnostikovanie vo vzdelávaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.