Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník obsluhy čistiaceho stroja

Pracovník obsluhy čistiaceho strojaPracovník obsluhy čistiaceho stroja používa priemyselný (komerčný) pohyblivý stroj na čistenie a zametanie podláh, ktorý bol navrhnutý na mokré čistenie drsných aj hladkých, či tvrdých povrchov (betón, dlaždice, kameň, syntetický povrch a pod.). Pracovník čistí priestory škôl, nemocníc a zdravotníckych zariadení, priestory železničných a autobusových staníc, kancelárske budovy a maloobchodné centrá.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
500025/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENCleaning machine operator
DEBediener der Reinigungsmaschine
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
ISCED rozšírenie
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9129
SK ISCO-08
9129003
ESCO
2860
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
9129003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
2
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedomosť o návode na použitie stroja na čistenie podláh, vedomie rizík spojených s touto činnosťou, účinnosť stroja, čistenie stroja.
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy podlahových plôch a postupy pri ich čistení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
náradie, pomôcky a mechanizácia na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Stroje na čistenie podláh, správne použitie, funkcie a bezpečnosť pri používaní.
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy a vlastnosti chemických čistiacich prípravkov, ich účinky a spôsob použitia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy obsluhy čistiaceho stroja
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pracovník musí mať odbornú vedomosť o obsluhe čistiaceho stroja, musí byť oboznámený s jeho funkciami a možnými rizikami pri práci s čistiacim strojom.
Perspektíva: Aktuálna
2
dezinfekčné prostriedky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
účinnosť a koncentrácie dezinfekčných roztokov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
bezpečnostné prvky slúžiace na označovanie nebezpečenstva úrazu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Orientácia sa týka schopnosti porozumieť návodu na použitie čistiaceho stroja.
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
2
sledovanie stavu zásob čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zisťovanie a posudzovanie nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava zmesí a roztokov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba strojov a zariadení, náradia a súčiastok
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane čistenia, dezinfekcie a nastavovania strojov.
Perspektíva: Aktuálna
2
opravy, údržba, renovácia a čistenie obkladov a dlažieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie verejných priestranstiev
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie podlahových plôch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odmasťovanie, umývanie, čistenie, leštenie a dezinfekcia plôch a zariadení v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V prípade ak sa čistenie podlahy realizuje v zdravotníckom zariadení je nutné byť informovaný o špecifikách tejto v činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
2
dezinfekcia pri upratovacích činnostiach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výber účinných prostriedkov a prípravkov na dezinfekciu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
skladovanie upratovacích, čistiacich a pracích prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha strojov a zariadení používaných pri upratovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha čistiaceho stroja
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pracovník riadi a usmerňuje čistiaci stroj a volí vhodnú techniku a spôsob čistenia.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ručné nástroje
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.