Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik správy a údržby GIS

Technik správy a údržby GISTechnik správy a údržby GIS (geografický informačný systém) je garantom získavania, spracovávania, ukladania a aktualizácií údajov vrátane zobrazovania geografických informácií. Zabezpečuje analyzovanie a manažovanie dát a príslušných vlastností, ktoré sú viazané k určitému priestoru. Vytvára interaktívne informácie, vyhodnocuje priestorové informácie, upravuje dáta a prezentuje výsledky všetkých týchto činností. Pri zabezpečovaní a koordinácii tvorby GIS sa podieľa na tvorbe a správe grafických a číselných (popisných) údajov, ako sú napríklad zakresľovanie líniových vodných stavieb typu verejných vodovodov a verejných kanalizácií a k nim prislúchajúcich objektov a zariadení, vodných tokov a vodných stavieb na nich vybudovaných, úroveň možného zaplavenia územia v dôsledku povodňových situácií, siete cudzích správcov distribučných vedení. Spolupracuje s inými úsekmi a organizáciami pri evidencii existujúcich a nových objektov, príprave mapových podkladov pri vydávaní vyjadrení k proj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
500019/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista GIS vo vodnom hospodárstve
SKŠpecialista GIS
SKŠpecialista GIS vo vodárenstve
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe sa pre zamestnanca s VŠ vzdelaním, ako je definované v časti základné informácie, chápe skôr ako zoznámenie sa s pracovným prostredím. Pre zamestnanca s alternatívnym vzdelaním (viď. základné informácie) sa odporúča prax minimálne 36 mesiacov.
ISCO-08
3118
SK ISCO-08
3118003
ESCO
573
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
3118003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť Oracle Database, jazyk SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: úplné základy, stačí poznať princípy funkčnosti
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy spracovania a kompresie dátových formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: netvorí, ale aktívne využíva metódy spracovania (konverzie (DGN/DWG) a kompresie (tiff/png/jpg).
Perspektíva: Aktuálna
5
mobilné technológie (Mobile GIS) a navigačné systémy (aplikácie)
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: netvorí ale aktívne využíva
Perspektíva: Aktuálna
5
grafické počítačové systémy CAD
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Primárne sa jedná o kanalizačné a vodovodné siete a objekty na týchto sieťach a rovnako vodné toky a vodné stavby na nich vybudované, protipovodňová ochrana a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady aktualizácie súboru popisných a súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečovania tvorby vektorových máp
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
GIS nástroje a spôsoby ich používania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zberu a prípravy dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
transformácie dát a geopriestorové analýzy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy spracovania dát geodetických meraní a výskumov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: metódy aktualizácie dát pre GIS
Perspektíva: Aktuálna
7
prehľad o verejne dostupných mapových portáloch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: potrebné na overovanie informácií, aj pri získavaní nových
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zakresľovania/zadávania dát do GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby a aktualizácie dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy aktualizácie mapových podkladov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: znalosť terminológie a spôsobe použitia kanalizačných a vodárenských sietí a objektov na nich a vodných tokov a príslušných vodných stavieb na nich vybudovaných a znalosť využívaných materiálov, z ktorých sú konštruované
Perspektíva: Aktuálna
6
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovania dát vodárenských podkladov v GIS
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby projektov vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dátových formátoch a metódach spracovania (konverzie (DGN/DWG), kompresie (tiff/png/jpg))
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: nevyhnutné pre spracovanie vlastných zameraní, ale aj zameraní poskytnutými externými spoločnosťami
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia vo verejne dostupných mapových portáloch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: potreba práce s verejne dostupnými mapovými portálmi hlavne na verifikáciu vlastných podkladov, ale aj ich využitie v rámci spolupráce s technickými úsekmi a úsekmi koncepcií a rozvoja vodárenských sietí, vodných stavieb vrátane líniových stavieb
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie vodohospodárskej terminológie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pozná vodárenskú terminológiu, orientuje sa v používaní zariadení a materiálov, je znalý prevádzkových podmienok vodných stavieb a objektoch na nich.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: s dôrazom na slovo vybraných, tie musí ovládať na vysokej úrovni - samostatná práca
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dát prostredníctvom geografických informačných systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie tvorby vektorových máp
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba digitálneho archívu GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: spolupracuje s IT špecialistami, ktorí majú na starosti archiváciu všetkých dát spoločnosti
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba adresného systému v GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava mapových podkladov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber a príprava dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad technickej normalizácie a štandardizácie a používanie odbornej terminológie a symboliky v odbore vodného a odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovenie mapového podkladu lokality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie školiacej a konzultačnej činnosti v oblasti GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave a realizácii investičnej výstavby vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia so zainteresovanými za účelom identifikácie požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spolupracuje s ostatnými správcami inžinierskych sietí, obcami, dodávateľskými organizáciami, odberateľmi vodohospodárskych služieb, ako aj OŠVS, správcom vodohospodársky významných vodných tokov a správcami drobných vodných tokov, pracoviskami prevádzky - technickoprevádzkovým úsekom a úsekom vodohospodárskych investícií, koncepcií (rozvoja a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v mobilných technológiách (Mobile GIS) a navigačných systémoch/aplikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Je nevyhnutné pracovať v mobilných technológiách a navigačných systémoch pre schopnosť pracovať v teréne a tak plniť úlohy vyplývajúce zo základných informácií. Vyžadujú sa užívateľské schopnosti na vysokej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zakresľovanie situovania vodných stavieb, vrátane trás líniových stavieb a k nim prislúchajúcich objektov v GIS
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností a spolupráce s vodárenskými prevádzkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.