Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dizajnér autorských a solitérnych produktov

Dizajnér autorských a solitérnych produktovDizajnér autorských a solitérnych produktov navrhuje a zväčša aj osobne realizuje z vnútornej potreby umeleckej sebarealizácie alebo na základe rámcového zadania (propozícií) predmety, objekty, dezény, štruktúry alebo ich zoskupenia (konštrukcie) s úmyslom vytvoriť pre konkrétnych užívateľov alebo trh špecifický úžitok ich výtvarnou kvalitou, hodnotou (najmä z podstaty jediného originálu – solitéru) a vlastnosťami (funkciami). Môže ísť napr. o atypické zariaďovacie prvky interiérov, dizajn interiérov, šperky, odevy, dekoratívne a propagačné predmety, nosiče informácií a pod. Dizajnér autorských a solitérnych produktov môže tvoriť návrhy aj z vnútorného impulzu ako reakcie na vlastnú potrebu umeleckej tvorby a ponúkať ich na príslušných trhoch (galérie, iné umelecké podujatia a pod.). Navrhuje autorské a solitérne produkty zväčša sám, ale môže pôsobiť aj v tíme alebo manažovať pri svojej práci profesijných špecialistov vyhotovujúcich podľa návrhu jeho dielo do 3D podoby, prípadne urč...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496797/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENArt designer
SKArt dizajnér
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2163
SK ISCO-08
2163006
ESCO
578
SK NACE Rev. 2
M74,R90
CPA 2015
M74,R90
Príslušnosť k povolaniu
2163006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Semiotika diel vizuálnych umení - postupy práce s jednotlivými znakmi a ich notáciami pri kreovaní špecifického vizuálneho jazyka v diele, komplexne a efektívne vyjadrujúceho obsah diela (reč produktu); princípy využívania znakov a symbolov v komunikácii (osobitne) bez textových notácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vybrané poznatky zo sociológie relevantné na využitie pri vlastnej práci.
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú.
Perspektíva: Aktuálna
6
národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy projektového manažmentu; princípy riadenia projektových zdrojov; postupy pre kvalifikované odhady času a nákladov; zásady tvorby projektových plánov a ich racionalizácie (kritická cesta); princípy nastavenia organizačnej štruktúry v organizácii alebo tíme pre efektívnu realizáciu projektu; zásady vedenia a kontroly projektu, riešenia problémov a zmien v projekte; postupy hodnotenia priebehu a výsledkov projektu.
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Manažment zdrojov pri tvorbe umeleckého diela - zásady organizovania zdrojov pri tvorbe umeleckého diela od výskumu (rešeršovania), cez nastavenie realizačných procesov, zapájanie špecialistov a pracovníkov (tímu), definovanie potreby finančných zdrojov – ich rozpočtovania, prerozdeľovania, získavania (fundraising, crowdfunding, crowdinvestment, prípadne crowdsourcing) až po správu údajov a informácií (ochrana, triedenie, hodnotenie, archivovanie, používanie).
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Marketing umeleckého diela - prehľad o marketingových analytických nástrojoch, stratégiách a taktikách pre segmentáciu, targeting a pozicioning konkrétneho umeleckého diela na trhu s umením; princípy definovania obsahu a formy umeleckého diela na objednávku – na základe analýzy potrieb, želaní a očakávaní objednávateľa (PRODUCT); postupy pri hodnotení potenciálu príslušného trhu – trhového segmentu, najmä schopnosti primerane platiť za dielo ako tovar – komoditu (postupy analýzy potenciálnych výnosov z obchodu s dielom, PRICE); postupy získavania informácií o preferovanom „mieste“ a spôsobe obchodovania s dielom (PLACE) – zásady definovania možnej podpory predaja a marketingovej komunikácie (PROMOTION); zásady vytipovania konkurenčných subjektov (aj nepriamej konkurencie), bariér a substitučných produktov (efektov) ohrozujúcich uplatnenie umeleckého diela v spoločnosti; postupy práce s faktormi blízkeho a vzdialeného prostredia (Porterov model 5 síl a STEEP faktory) a zásady ich využívania v prospech realizácie a uplatnenia umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana diel vizuálneho umenia - prehľad v autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrane diel; znalosť odlíšenia príslušného spôsobu ochrany diel podľa ich charakteru; poznatky o materializácii a zverejnení diela pre právo priority; relevantné administratívne kroky pri ochrane diel; prehľad v časových a finančných parametroch ochrany diel.
Perspektíva: Aktuálna
6
geometria
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výtvarná geometria - zásady využitia geometrie kriviek a plôch v kompozícii alebo tvarovaní diel vizuálnych umení, vrátane postupov konštruovania a popísania navrhovaných kriviek a plôch matematicky, parametricky na aplikáciu informačnými a výrobnými technológiami; poznatky o transformovaní tzv. voľných kriviek a plôch do geometrickej štylizácie častí kuželosečiek.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy práce so špecializovanými technológiami a príslušnými softvérmi na tvorbu 2D vizualizácií alebo 3D modelov produktov.
Perspektíva: Aktuálna
6
výtvarné dielo v architektonickom priestore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné pravidlá vo vzťahu architektúrou vymedzeného priestoru (interiér, exteriér) a výtvarného diela vrátane dizajnérskych solitérnych produktov; prehľad o obmedzeniach stavebnej typológie, noriem v oblasti insolácie, umelého osvetlenia, akustiky, hygieny a bezpečnosti prevádzky v stavbách a architektúrou vymedzených a stavebne upravovaných exteriérových priestoroch; podmienky vizuálneho a akustického vnímania výtvarného diela v priestore (vzdialenosť a pozorovacie uhly); zásady umelého a prirodzeného osvetlenia výtvarného diela; kontrast, konflikt alebo harmónia a súzvuk výtvarného diela s architektúrou – identifikácia diela, t.j. rozpoznanie, že ide o výtvarné dielo integrované do architektúry.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy ergonómie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prehľad o jednotlivých aspektoch pôsobenia prostredia na človeka; poznatky o projekcii pôsobenia uvedených aspektov na existujúci (v prípade hodnotenia) alebo navrhovaný objekt (predmet, produkt, dielo vizuálneho umenia) a ich možnej eliminácii – v prípade, že znamenajú riziká znemožňujúce jeho bezpečné a efektívne používanie, prevádzku či sledovanie, skúmanie; poznatky o kombinovaní ergonómie so stavebnou typológiou v projekcii stavieb, zariaďovacích prvkov a vybavenia stavieb; poznatky o uplatňovaní bezpečných limitov pôsobenia prostredia na človeka alebo jeho psychosomatické schopnosti (ergonomické parametre).
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Nevyhnutné poznatky a spôsoby aplikácie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; kompetentné postupy v ochrane duševného zdravia pri sebariadení a riadení tímu.
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné výtvarné techniky a techniky multimediálnej tvorby preferované v komunikačných riešeniach.
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Súčasné trendy vo vizuálnych umeleckých odboroch – prehľad v súčasných trendoch výtvarného umenia s kritickým rozlíšením krátkodobých – módnych trendov (looks) od trendov s možnými budúcimi dosahmi na kreovanie štýlov za účelom posúdenia ich využiteľnosti a relevantnosti pre konkrétne práce v oblasti vizuálneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad vývoja výtvarného umenia od staroveku po súčasnosť so schopnosťou jasne identifikovať (odlišovať) umelecké epochy, slohy a štýly na základe ich typických znakov.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie tém environmentálneho umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické umenie
6
inovatívne modely spolupráce pri prezentácii ekologického umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické umenie
6
zásady konštruktérskeho navrhovania v dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad o postupoch navrhovania nosných i nenosných konštrukcií (s prihliadnutím na ich pevnosť, stabilitu a požadovanú nosnosť, robustnosť, trvanlivosť), jednoduchých mechanizmov (kinematika) a ich detailov, o spájaní komponentov, pohonoch a systémoch ovládania poháňaných mechanizmov alebo inak pohybujúcich sa častí konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
materiály v dizajnérskej praxi a 3D výtvarných disciplínach
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad o tradičných i súčasných a perspektívnych materiáloch (polotovaroch) pre výrobu modelov, prototypov, funkčných vzoriek alebo finálnych solitérnych dizajnérskych produktov, vrátane schopnosti rozlišovania ich mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností a vhodnosti pre konkrétne výrobné technológie; vlastnosti materiálov z pohľadu recyklácie alebo ekologickej likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie v dizajnérskej praxi a 3D výtvarných disciplínach
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad o tradičných i súčasných a perspektívnych technológiách na výrobu modelov, prototypov, funkčných vzoriek alebo finálnych solitérnych dizajnérskych produktov; prehľad o strojoch, nástrojoch a náradí v príslušných technológiách; základné poznatky o parametroch a obmedzeniach pri ich používaní (koncesie, certifikáty, formálne vzdelanie); postupy prípravy polotovarov pre ďalšie spracovanie konkrétnymi technológiami; ovládanie terminológie v rozsahu potrebnom na kvalifikované konzultovanie so špecialistami.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby práce s novými technológiami v oblasti prezentácie umeleckých diel a exponátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
postupy a spôsoby práce reagujúce na ekologické zmeny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické umenie
6
produkcia a manažment umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Psychologické a fyziologické aspekty vo vnímaní umeleckého diela - základný prehľad o zmyslovom vnímaní umeleckých diel; poznatky o úlohe zdravej psychiky a organizmu pri vnímaní audiovizuálnych signálov, dekódovaní ich notácie a chápaní komunikovaného obsahu; poznanie rizík a príležitostí spôsobených zdravotnými poruchami (prípadne pôsobením liečiv a psychotropných látok) pri prijímaní a dekódovaní obsahu umeleckých diel; ovládanie prístupov, techník a stratégií eliminujúcich psychické a fyziologické poruchy, rovnako ako prístupov, techník a stratégií na získanie a udržanie pozornosti, motivácie ku vnímaniu diela, ako i vyvolania primeraných emočných reakcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie všeobecných i špecifických legislatívnych ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, osobitne v kombinácii predpisov a noriem týkajúcich sa profesijnej práce s materiálmi, technológiami, náradím a nástrojmi; udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku za účelom predchádzania úrazom a prenosným ochoreniam; uplatňovanie zásad bezodkladnej prvej pomoci a organizovania záchrany postihnutých osôb.
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činností, voľba postupu práce, realizačných technológií a výroby finálnej podoby autorských a solitérnych produktov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie metodiky práce v dizajne autorských a solitérnych produktov - dodržiavanie metodického, systémového a chronologického postupu pri navrhovaní, príprave podkladov na finálnu výrobu; výber realizačných technológií a postupov na efektívnu, kvalitnú a bezpečnú materializáciu návrhov dizajnu produktov.
Perspektíva: Aktuálna
6
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie kritického, odborného a objektívneho pohľadu v rámci posudzovania vlastného alebo cudzieho vizuálneho diela; schopnosť tvoriť kritériá na objektivizáciu hodnotenia a dôsledne ich počas hodnotenia uplatňovať; schopnosť zorganizovať metodicky efektívne hodnotenie diela, aby bola zaručená spravodlivosť a objektívnosť výsledkov, ktoré môžu pomôcť odstrániť súčasné či prípadné nedostatky v budúcnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza propozícií na tvorbu návrhov autorských diel alebo výsledkov (produktov) profesionálnych výkonov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť kriticky a profesionálne analyzovať propozície objednávateľa za účelom návrhu a zhotovenia diela; na základe analýzy jednanie s objednávateľom (argumentovanie) o ich modifikácii v prospech realizácie a zabezpečenia požadovanej kvality, ak sú pôvodné propozície alebo dodacie podmienky aktuálne nerealizovateľné; rozhodovanie o podobe zmluvného plnenia (kvalita, termín, cena, prípadne o iných obmedzeniach) ako aj o podiele vlastnej práce na zhotovení diela a práce profesijných špecialistov alebo iných asistujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
6
výroba, materializácia názorných podkladov konceptov autorských a solitérnych produktov v podobe 2D podkladov alebo 3D modelov pre špecialistov zabezpečujúcich ich finálnu realizáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov (polotovarov) na realizáciu produktov špecialistami alebo externými dodávateľmi – schopnosť pripraviť pre profesijných špecialistov, spolupracovníkov alebo externých dodávateľov relevantné podklady (polotovar), na základe ktorých realizujú špecifické práce na pôvodnom autorskom diele (jeho časti) tak, že nie je bez prípadného schválenia autorom nijako dotknutá pôvodná predstava, umelecký zámer, kvalita alebo parametre.
Perspektíva: Aktuálna
6
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
6
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie normalizovanej alebo vyžadovanej (propozíciami projektu, objednávky…) správy dokumentov (objednávok, zmlúv, propozícií, dodacích podmienok), účtovných dokladov, archivácie, chronologického systematizovaného a metodologizovaného vedenia záznamov o práci, o dohodnutých i nedohodnutých zmenách, riešeniach vzniknutých problémov; korektné účtovanie nákladov a bezpečné vedenie osobnej dokumentácie a záznamov o podriadených/dotknutých osobách (GDPR); schopnosť základného posúdenia návrhov zmlúv o zhotovení, predaji alebo licenčných podmienkach diela; výpočet nákladov na návrh a zhotovenie diela; praktické účtovanie honorárových a licenčných nárokov voči objednávateľovi alebo prevádzkovateľovi diela; organizácia a zabezpečenie korektného predaja umeleckého diela; jednanie s organizáciami a jednotlivcami vo vyššie uvedených oblastiach.
Perspektíva: Aktuálna
6
budovanie inovatívnych modelov spolupráce pri prezentácii ekologického umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické umenie
6
interpersonálna komunikácia, moderovanie, komentovanie a realizácia interview pri podpore prezentácie autorských a solitérnych produktov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vedenie inštruktáže, rozhovorov, moderovanie a realizácia interview osobných dokumentačných výpovedí, tvorba a prípadná interpretácia komentárov v multimédiách.
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvíjanie medzisektorovej spolupráce za účelom vytvárania podmienok na budovanie efektívnej synergie a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. dizajnu a tradičných remesiel, dizajnu a architektúry, dizajnu a stavebníctva atď.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
aplikácia postupov a spôsobov práce reagujúce na ekologické zmeny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické umenie
6
údržba a servis technológií, nástrojov, náradia, softvéru, zabezpečenie bezpečnosti a hygieny dátovej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie bežnej údržby náradia, nástrojov, technológií alebo iných špecializovaných pracovných pomôcok, schopnosť opraviť menšie poruchy alebo poškodenia; schopnosť udržiavať hardvér a softvér v efektívnej prevádzke ochranou pred mechanickým poškodením, vírusmi a malvérom, odstraňovaním nepotrebných súborov, zálohovaním a revíziou údajov, korektnou reinštaláciou alebo novou inštaláciou software – tzv. hygiena práce s IT.
Perspektíva: Aktuálna
6
inštalácia autorských a solitérnych produktov na používanie alebo vystavenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť inštalácie vybraných autorských diel na mieste používania alebo vystavenia (nábytok, plastika, akustické alebo vizuálne panely a pod.); inštruovanie inštalačného tímu alebo špecialistov počas osadzovania diela najmä v stavebnom interiéri a exteriéri.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
6
používanie technológií v dizajnérskej praxi a 3D výtvarných disciplínach
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie tradičných i súčasných a perspektívnych technológií pri výrobe modelov, prototypov, funkčných vzoriek alebo finálnych solitérnych dizajnérskych produktov, ktoré nevyžadujú obsluhu profesijným špecialistom (koncesie, certifikáty, formálne vzdelanie); manuálne ovládanie práce s technológiou v procese výroby; nevyhnutné kognitívne schopnosti pri zriaďovaní strojov a nástrojov, monitorovaní procesu, kontrole a riešení porúch zariadení (s dopadom na bezpečnosť pri práci).
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie nových technológií v oblasti prezentácie umeleckých diel a exponátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
využívanie prvkov virtuálnej reality vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
6
samostatné spracovanie výtvarného zámeru konkrétnou klasickou výtvarnou technikou
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie náradia, nástrojov, technológií, pomôcok a pracovných postupov klasických výtvarných techník alebo remesiel v celom spektre procesu od prípravy surovín a polotovarov po manuálnu realizáciu a finalizáciu (postprodukciu) výtvarného zámeru.
Perspektíva: Aktuálna
6
samostatné spracovanie výtvarného zámeru konkrétnou digitálnou výtvarnou technikou
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie nástrojov, technológií, pomôcok a pracovných postupov práce s digitálnymi technológiami pre realizáciu výtvarného zámeru od digitalizácie tvorivého výstupu (tu môže byť v konkrétnych prípadoch nevyhnutná spolupráca s profesijným špecialistom) pomocou softvéru alebo rozhrania zariadenia, cez nastavenie a riadenie technológie (napr. 2D DTP, 3D tlačiarne alebo digitálne riadené frézy) až po finalizáciu (postprodukciu).
Perspektíva: Aktuálna
6
sprostredkovanie recepcie nových tém environmentálneho umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické umenie
6
vedenie realizačného tímu zhotovenia produktu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V prípade, ak zhotoviteľ produktu nedokáže, nemôže alebo nie je koncesovaný, certifikovaný, vyškolený na kompletné zhotovenie produktu alebo niektorej z jeho častí, je potrebná schopnosť viesť určených spolupracovníkov tak, aby bola s ich účasťou zaručená zmluvne nárokovaná kvalita, termín dodania a cena, prípadne iné zazmluvnené propozície.
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
6
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.