Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností

Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činnostíTechnik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností zabezpečuje a plní komplex úloh na úseku vodohospodárskych štúdií, bilancií a analýz. Podieľa sa na tvorbe koncepcií obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry a strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Posudzuje územnoplánovacie dokumentácie a vypracováva vodohospodárske vyjadrenia k rozvojovým a realizačným zámerom na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Vypracováva štúdie, generely a analýzy v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry a stratégie jej rozvoja a modernizácie. Vytvára matematické modely a návrhy technického riešenia vodárenských a kanalizačných systémov, bilančné posúdenia a koncepcie. Navrhuje časové usporiadanie realizácie koncepcií zásobovania vodou a odkanalizovania do strednodobého a dlhodobého výhľadu, rámcový harmonogram modernizácie vodohospodárskej infraštruktúry a etapy jej realizácie. Vypracováva koncepčné a plánovacie dokumenty a sp...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
496789/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnický pracovník vodohospodárskeho rozvoja
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax pri úplnom stredoškolskom vzdelaní by mala byť dlhšia - aspoň 60 mesiacov
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119037
ESCO
1172
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
3119037

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
legislatíva v oblasti vodohospodárskych noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodné stavby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
6
metódy plánovania a vyhodnocovania spotreby vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
6
vodohospodárska infraštruktúra
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy výpočtov a návrhov technického riešenia verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
vodohospodárska bilancia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická dokumentácia vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technická dokumentácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
metódy pasportizácie kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
6
pasportizácia a vypracovávanie návrhov na technicko-prevádzkový rozvoj v oblasti budovania a ochrany vodárenských zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
6
tvorba harmonogramu rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Navrhovanie rámcového harmonogramu obnovy a modernizácie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, časového usporiadania realizácie koncepcií zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie a navrhovanie koncepcií rozvoja dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
posudzovanie územnoplánovacích dokumentov a vypracovávanie vodohospodárskych vyjadrení v oblasti rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
6
výpočet a navrhovanie technických riešení verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby matematických modelov vodárenských a kanalizačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
5
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
zber a príprava dát pre GIS
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave a realizácii investičnej výstavby vodohospodárskej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Participácia na procesoch prípravy a výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
6
komunikácia s investormi a správnymi orgánmi v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.