Vodič autobusu

Vodič autobusuVodič autobusu samostatne vedie a obsluhuje motorové vozidlo - autobus za účelom prepravy osôb v cestnej doprave. Kontroluje a pripravuje vozidlo na bezpečnú prepravu cestujúcich. Zabezpečuje čerpanie pohonných hmôt/nabíjanie batérie a hlásenie porúch príslušnému pracovníkovi. Sleduje udržiavanie čistoty interiéru vozidla a nahlasuje znečistenie vozidla.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
496782/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVodič vo verejnej osobnej doprave
SKVodič mestskej hromadnej dopravy/autobusu
SKVodič cestného motorového vozidla
SKVodič elektrobusu
SKVodič hybridného autobusu
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8331
SK ISCO-08
8331001
ESCO
2822
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
8331001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby kontroly cestujúcich v dopravnom prostriedku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy v oblasti pracovného času vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady bezpečnej prevádzky autobusov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby vedenia, obsluhy a údržby autobusu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V rámci mestskej dopravy, prímestskej dopravy alebo diaľkovej dopravy (vnútroštátnej a medzinárodnej).
Perspektíva: Aktuálna
2
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
2
dokumentácia o prevádzke autobusov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
logistika v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
druhy cestovných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch na vedenie autobusov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti autobusov pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola funkčnej spôsobilosti bŕzd, zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia, vzduchových systémov a systémov CNG.
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola cestovných dokladov cestujúcich v hromadných dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Možnosť kontroly cestujúcich vyplýva vodičom z § 12 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
2
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát zo senzorov na palube dopravných prostriedkov za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
spolupráca, resp. aj aktívne zavádzanie prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke autobusov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch podľa platného cestovného poriadku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predaj cestovného podľa platných taríf
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým cestujúcim pri nástupe a výstupe z autobusu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie určených činností na elektrických zariadeniach v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: nabíjanie elektrobusov
Perspektíva: Aktuálna
2
pomoc cestujúcim pri ukladaní batožiny do batožinového priestoru autobusu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Okrem MHD.
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie autobusov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.