Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu

Poradca pre jednotlivca, pár a rodinuPoradca pre jednotlivca, pár a rodinu poskytuje poradensko-psychologickú pomoc pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, vykonáva špecializované, tvorivé a vývojové práce v oblasti pôsobenia. Psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe diagnostikuje psychosociálny problém, definuje obsah a rozsah opatrení, poskytuje efektívnu psychologickú pomoc a poradenstvo s dôrazom na zvyšovanie miery samostatnosti klienta. Poskytuje psychologickú intervenciu v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa, psychologické poradenstvo po rozvode, poskytuje párovú terapiu a psychologickú pomoc pri sexuálnych problémoch, pri generačných problémoch, poradenstvo a podpornú psychologickú intervenciu rodinám so špecifickým problémom, jednotlivcom v akútnych psychických krízových situáciách, úzkostiach, depresiách, pri psychických stavoch vyvolaných traumatickými udalosťami, fó...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496726/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManželský a rodinný poradca
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635002
ESCO
1675
SK NACE Rev. 2
Q87,Q88
CPA 2015
Q87,Q88
Príslušnosť k povolaniu
2635002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov aj z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Terminológia, legislatíva, koncepcie a teórie v psychológii, najnovšie poznatky v psychológii, psychologické disciplíny.
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Poradenská psychológia pre jednotlivca, pár a rodinu.
Perspektíva: Aktuálna
7
kognitívna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy psychologickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývinové obdobia a poruchy osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývinová psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Postoje, rola a správanie sa jedinca v skupine, význam sociálnych noriem a dynamika sociálnych skupín.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné psychologické procesy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychopatológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy terapie psychických a psychosomatických porúch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: a aj dospelých
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady morálneho kódexu a mlčanlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa, ochrana jeho života, zdravia a priaznivého psychického a fyzického vývinu dieťaťa; zákon o rodine, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhu príslušných strategických rozhodnutí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie psychologických testov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika psychických a psychosomatických porúch, porúch správania a učenia sa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie dôsledkov individuálnej a skupinovej intervencie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie o psychologickej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Evidencia spisovej dokumentácie klientov.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie poradenstva a podpornej psychologickej intervencie jednotlivcovi
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovanie poradenstva a podpornej psychologickej intervencie v akútnych psychických krízových situáciách (strata partnera, zamestnania, životných istôt, zmena zdravotného stavu, úmrtie blízkej osoby), úzkostiach, záchvatoch paniky, obsedantno-kompultívnych poruchách, depresiách, pri psychických stavoch vyvolaných traumatickými udalosťami (traumy, násilné udalosti, psychické vyčerpanie, týranie, zneužívanie), fóbiách, pri ťažkostiach s nízkou sebadôverou, popôrodnými psychickými zmenami, pri látkových a nelátkových závislostiach (hazard, internet, nakupovanie, sex), pri riešení psychosomatických ťažkostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia psychodiagonostických metód a testov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Definovanie psychosociálneho problému, definovanie obsahu a rozsahu opatrení, hľadanie možností efektívnej psychologickej pomoci s využitím vhodných metód a testov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie psychosociálnej podpory
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovanie psychologickej intervencie v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa, psychologického poradenstva po rozvode, psychologickej pomoci pri sexuálnych problémoch, pri generačných problémoch, v akútnych psychických krízových situáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.