Riaditeľ zariadenia pre seniorov

Riaditeľ zariadenia pre seniorovRiaditeľ zariadenia pre seniorov komplexne organizuje, riadi a kontroluje činnosť zariadenia sociálnych služieb, zodpovedá za poskytovanie sociálnych služieb a podmienky kvality sociálnych služieb. Zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496693/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766,767,768
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Minimálna dĺžka praxe 5 rokov odbornej praxe z oblasti sociálnej práce, poskytovania sociálnych služieb, pedagogiky a psychológie. Výhodou sú skúsenosti v oblasti verejnej správy a z riadiacej činnosti v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
ISCO-08
1343
SK ISCO-08
1343001
ESCO
224
SK NACE Rev. 2
Q87
CPA 2015
Q87
Príslušnosť k povolaniu
1343001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikovanie získaných vedomostí a schopností v procese plánovania, organizovania, vedenia a kontroly činnosti organizácie zameranej na poskytovanie sociálnych služieb. Potreba implementácie podmienok a princípov kvality pri poskytovaní sociálnej služby v súlade s ľudskými právami, národnými a medzinárodnými stratégiami. Manažovanie sociálnej služby o projektovanie sociálnych služieb: znalosť systému riadenia EŠIF; štandardné základné procesy a postupy finančného uplatňovania pravidiel poskytovania príspevkov, kde konečným užívateľom je zariadenie sociálnych služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V sociálnych službách.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva a nariadenia vlády súvisiace s oblasťou poskytovania sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť a orientácia: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č. 213/1998 Z.z. o neziskových organizáciách, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Užívateľská znalosť MS Office a ďalších SW nástrojov (napr. PowerBI, Tableau, Qlikview).
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného informačného systému sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a modely analýz veľkých dát v sociálnych službách a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
odborná terminológia v oblasti sociálnych služieb v rámci odkázanosti na sociálne služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych predpisov a ich zmien týkajúcich sa poskytovania sociálnych služieb v SR
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach sociálnej práce, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie plnenia zadaných úloh a prác, plánovanie činnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania noriem, predpisov a interných smerníc v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie a vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Klientov a ich rodinných príslušníkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií evidencie a manažmentu klienta v národnom informačnom systéme sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie zamestnancov a činnosti riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinovanie činností, komunikácia a spolupráca s jednotlivými úsekmi a útvarmi organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.