Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Údržbár

ÚdržbárÚdržbár sa stará o kompletné technické zabezpečenie, údržbu a riadnu prevádzku objektov a zariadení. Údržbár udržiava budovy, objekty a zariadenia v prevádzkyschopnom stave, opravuje drobné poruchy na inštalačných zariadeniach. Údržbár vymieňa náhradné diely inštalačných zariadení, elektrických zariadení, vykonáva drobné opravy a rekonštrukcie súvisiace s údržbou a prevádzkyschopnosťou budov, objektov a zariadení. Môže sa starať o nákup materiálov, nástrojov a náradia potrebných na drobné opravy a rekonštrukcie objektov a technického zariadenia budov. Upozorňuje na hroziace závady, ohlasuje rizikové situácie, navrhuje funkčné riešenia a po konzultácii ich odstránenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496674/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOpravár inštalačných zariadení
SKPracovník údržby inštalačných zariadení
SKSprávca inštalačných zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Poznámka: Elektro údržbár musí mať osvedčenie o vykonaní skúšky o elektrotechnickej spôsobilosti.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 7)
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 18 mesiacov.
ISCO-08
5153
SK ISCO-08
5153003
ESCO
2922
SK NACE Rev. 2
N81
CPA 2015
N81
Príslušnosť k povolaniu
5153003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
3
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
3
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy automatického systému riadenia údržby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
3
postupy pri opravách elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Ovláda presný postup pri opravách vnútorných rozvodov elektriky v budovách, zvládne výmenu nefunkčných častí.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Drobné opravy omietok, dlažieb, obkladov, napr. lepenie bezpečnostných pásikov na schody atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
natieračské a maliarske farby a ďalšie prostriedky
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály na stavebné izolácie (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia murárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zasklievania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri sanáciách a opravách omietok
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia montáže a opráv vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia montáže a opráv armatúr
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia na reguláciu a rozvod plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie a príprava odborných prehliadok, revízií a údržby elektrických zariadení v rámci ich prevádzky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
3
sledovanie trendov vývoja nových materiálov používaných v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
3
stanovenie vhodnej technológie zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opracovanie a strojné obrábanie inštalatérskych materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava súčiastok a vodičov na montáž
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výmena chybných častí elektroinštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie pripojenia spotrebičov na rozvody vody a kanalizácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výkon menej náročných inštalatérskych opráv
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
drobné opravy a rekonštrukčné stolárske a tesárske práce
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
drobné opravy a rekonštrukčné murárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Opravy dlažby, obkladov, omietok, podhľadov, sadrokartónu.
Perspektíva: Aktuálna
3
drobné opravy a rekonštrukčné maliarske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
drobné opravy vnútorných rozvodov elektrickej energie v budovách
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a drobné opravy vnútorných rozvodov plynu v budovách
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy vodovodných rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a drobné opravy kanalizačných rozvodov, odpadov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy zariadení vykurovacích sústav
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
využívanie virtuálnych systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.