Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Toaletár

ToaletárToaletár sa stará o čistotu a hygienu sociálnych zariadení. Dopĺňa hygienické prostriedky a pomôcky, dohliada na poriadok v zariadení a v prípade poruchy sa stará o bezpečné odstavenie zariadenia. Vyberá poplatky za službu a poskytuje podklady pre účtovníctvo.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496673/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKObsluha toaliet
SKPracovník sociálnych zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9629
SK ISCO-08
9629006
ESCO
2864
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
9629006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
postupy pri riešení poruchy a bezpečného odstavenia zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy vyberania poplatkov za služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady skladovania čistiacich prípravkov a prostriedkov, nástrojov, náradia a náčinia používaného v práci toaletára
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy a vlastnosti chemických čistiacich prípravkov, ich účinky a spôsob použitia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
účinnosť a koncentrácie dezinfekčných roztokov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V súvislosti s dezinfekciou.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
dobudovávanie prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
2
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
sledovanie stavu zásob čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V prípade potreby nahlasovanie nedostatkového čistiaceho prostriedku, hygienickej potreby.
Perspektíva: Aktuálna
2
identifikácia poruchy a bezpečné odstavenie zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výber poplatkov za služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie a údržba sklenených plôch s použitím pomôcok, vrátane leštenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie podlahových plôch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odstraňovanie vodného kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie sociálnych zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dezinfekcia pri upratovacích činnostiach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výber účinných prostriedkov a prípravkov na dezinfekciu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výber a doplnenie toaletných potrieb v sociálnom zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Toaletný papier, mydlo, utierky na ruky.
Perspektíva: Aktuálna
2
skladovanie upratovacích, čistiacich a pracích prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
obsluha strojov a zariadení používaných pri upratovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. čistiace stroje na dlážku, parný prístroj na čistenie zrkadiel, umývadiel.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.