Odpočtár meracích prístrojov

Odpočtár meracích prístrojovOdpočtár meracích prístrojov vykonáva činnosti súvisiace s odpočtom meracích prístrojov elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody. Kontroluje digitálny zber dát, vykonáva odpočty fyzicky na odberných miestach. Zodpovedá za spracovanie dát cyklických, mimoriadnych odpočtov a odpočtov mimo cyklu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496670/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Spôsobilosť viesť motorové vozidlo skupiny B1.

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Poznámka: Iba v prípade vykonávania činností súvisiacich s odpočtom meracích prístrojov elektrickej energie v objektoch s nízkym napätím, vysokým napätím a veľmi vysokým napätím.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
9623
SK ISCO-08
9623001
ESCO
2923
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
9623001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy odpočtu stavu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá na odber elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
formy smart meteringu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola funkčnosti meradiel elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preverovanie reklamácií odpočtov elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola odberu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody, elektromerovej a odpočtovej služby a odberovej disciplíny zákazníkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odpočty meradiel elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia stavu meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meradlá na odber elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.
Perspektíva: Aktuálna
3
riešenie nezrovnalostí zistených pri odpočte stavu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inštalácia smart zariadení a diaľkovo ovládateľných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.