Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárneOperátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne riadi a kontroluje chod zariadení primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Operatívne riadi činnosti a všetky manipulácie na zariadení primárneho okruhu. Zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie jadrovej bezpečnosti, limít a podmienok pri manipulácii a zásahoch na zariadení primárneho okruhu jadrovej elektrárne....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496664/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 18 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3131
SK ISCO-08
3131001
ESCO
1337
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3131001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky Úradu jadrového dozoru SR č. 410/2019 Zz., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Prúdenie kvapalín a plynov.
Perspektíva: Aktuálna
7
termomechanika
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vedomosti v oblasti pary a vody.
Perspektíva: Aktuálna
7
reaktorová fyzika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nukleárna fyzika
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Stavba atómu, druhy žiarenia, rozpad prvkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. generátory, alternátory, budiče, batérie, transformátory, regulátory, vypínače a odpojovače.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. parogenerátory, odplyňovače, odlučovače, separátory, kondenzátory, tepelné výmenníky a chladiče.
Perspektíva: Aktuálna
7
reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. turbogenerátory a dieselgenerátory.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti jadrovej energetiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória jadrových reaktorov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Používanie technickej dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach v jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring parametrov zariadení počas prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Monitoring parametrov zariadení používaných v primárnom okruhu v jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola prevádzky primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola reaktora, potrubných systémov na cirkuláciu vody, parogenerátorov, kompenzátorov objemu a cirkulačných čerpadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie základných riadiacich operácií a inštrukcií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Dokumentácia súvisiaca s primárnym okruhom jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha zariadení primárneho okruhu jadrovej elektrárne ovládaných z blokovej dozorne alebo núdzovej dozorne príslušného reaktorového bloku
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zariadenia: reaktor, potrubné systémy na cirkuláciu vody, parogenerátor, kompenzátor objemu a cirkulačné čerpadlá.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, manipulácia a kontrola chodu zariadení primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zariadenia: reaktor, potrubné systémy na cirkuláciu vody, parogenerátor, kompenzátor objemu a cirkulačné čerpadlá.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie obslužného personálu primárneho okruhu jadrovej elektrárne v prípadoch manipulácií na zariadeniach primárneho okruhu riadených z blokovej dozorne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie likvidácie poruchových stavov primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie a kontrola dodržiavania jadrovej bezpečnosti, limitov a podmienok pri manipuláciách a zásahoch na zariadeniach primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie, riadenie a koordinácia manipulácie na zariadeniach primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prevádzky primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri prevádzke primárneho okruhu v jadrovej elektrárni s operátormi sekundárneho okruhu a ďalšími riadiacimi, technickými a prevádzkovými pracovníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.