Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne

Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárneOperátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne riadi a kontroluje chod zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne. Operatívne riadi činnosti a všetky manipulácie na zariadeniach sekundárneho okruhu. Zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie jadrovej bezpečnosti, limitov a podmienok pri manipulácii a zásahoch na zariadeniach sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496663/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3131
SK ISCO-08
3131002
ESCO
1337
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3131002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky Úradu jadrového dozoru SR č. 410/2019 Zz., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Prúdenie kvapalín a plynov.
Perspektíva: Aktuálna
7
termomechanika
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vedomosti v oblasti pary a vody.
Perspektíva: Aktuálna
7
reaktorová fyzika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nukleárna fyzika
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Stavba atómu, druhy žiarenia, rozpad prvkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. generátory, alternátory, budiče, batérie, transformátory, regulátory, vypínače a odpojovače.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. parogenerátory, odplyňovače, odlučovače, separátory, kondenzátory, tepelné výmenníky a chladiče.
Perspektíva: Aktuálna
7
reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. turbogenerátory a dieselgenerátory.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti jadrovej energetiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória jadrových reaktorov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Používanie technickej dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach v jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring parametrov zariadení počas prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Monitoring parametrov zariadení používaných v sekundárnom okruhu v jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola prevádzky sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola potrubných systémov na cirkuláciu vody, parogenerátorov, kompenzátorov objemu a cirkulačných čerpadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie základných riadiacich operácií a inštrukcií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Dokumentácia súvisiaca so sekundárnym okruhom jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne ovládaných z blokovej dozorne alebo núdzovej dozorne príslušného reaktorového bloku
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zariadenia: sekundárna časť parogenerátora, potrubné systémy sekundárneho okruhu, turbogenerátor, kondenzátor a čerpadlá.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, manipulácia a kontrola chodu zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zariadenia: sekundárna časť parogenerátora, potrubné systémy sekundárneho okruhu, turbogenerátor, kondenzátor a čerpadlá.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie obslužného personálu sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne v prípadoch manipulácií na zariadeniach sekundárneho okruhu riadených z blokovej dozorne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie likvidácie poruchových stavov sekundárnych okruhov jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie a kontrola dodržiavania jadrovej bezpečnosti, limitov a podmienok pri manipuláciách a zásahoch na zariadeniach sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie, riadenie a koordinácia manipulácie na zariadeniach sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prevádzky sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri prevádzke sekundárneho okruhu v jadrovej elektrárni s operátormi primárneho okruhu a ďalšími riadiacimi, technickými a prevádzkovými pracovníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.