Umelecký rezbár

Umelecký rezbár vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Drevorezbár Rezbár Umelecký remeselník pracujúci s drevom
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08
7317002 - Umelecký rezbár
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Rezbár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania dreva
3
rezbárske techniky
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manipulácia s rezivom v piliarskej výrobe, jeho triedenie, označovanie, skladovanie, balenie, nakladanie a vykladanie
3
inštruktáže na získavanie, udržanie alebo znovuzískanie manuálnych zručností, pracovných návykov a pod.
3
povrchová úprava výrobkov z dreva morením, bielením, imitovaním, nanášaním tmelu, emailov a lakov
3
obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
3
povrchové úpravy rezbárskych slohových a dekoratívnych výrobkov z dreva vrúborezbou, lakovaním a vypaľovaním vzorov
3
ručné maľovanie drevených dekoratívnych a ozdobných výrobkov a drevenej bižutérie
3
ručné obrábanie drevených materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
3
obsluha drevorezbárskych strojov na sústruženie valcov, žrdí, kónických nôh, kužeľov, lepených cievok, jednoduchých aj zložitých profilovaných a vyberaných tvarov z ruky
3
voľba postupu a organizácie práce, vrátane výberu nástrojov a materiálov na zhotovovanie ručných výrobkov z dreva
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie umeleckých, slohových a dekoratívnych predmetov z dreva rezbárskymi technikami
3
rezbárske práce a opravy slohového nábytku, okien, dvier a interiérových prvkov podľa pôvodných vzorov alebo výtvarných návrhov
3
orientácia v technickej dokumentácii a výtvarných podkladoch na zhotovovanie umelecko-remeselných výrobkov z dreva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.