Hydraulik v plynárenstve


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Hydraulik v plynárenstve analyzuje a vyhodnocuje históriu prevádzkovania plynárenskej prepravnej siete. Spracováva hydraulické simulácie a optimalizácie, štúdie a návrhy na optimalizáciu plynárenskej prepravnej siete, vrátane návrhov na optimalizáciu prevádzky plynárenskej prepravnej siete. Spracováva plány prevádzkových údajov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Hydraulik špecialista
Špecialista - hydraulik v plynárenstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151022 - Hydraulik v plynárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy a technické normy v plynárenstve
Špecifikácia:
Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenská technická norma (STN), Podniková technická norma (PTN).
7
priemyselná ekológia
7
postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
7
systémy a zariadenia distribúcie plynu do plynárenskej siete
7
riadiaca technika a systémy v plynárenstve
7
informačný systém v plynárenstve
7
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
7
zariadenia a systémy na reguláciu, meranie a rozvod plynu
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
hydromechanika, hydraulika, termomechanika
7
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti plynárenskej prepravnej siete
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
zabezpečovanie činností súvisiacich so simulačným a optimalizačným programom
Špecifikácia:
Navrhovanie požiadaviek na nové funkčnosti simulačných a optimalizačných programov. Testovanie a pripomienkovanie nových funkčností simulačných a optimalizačných programov. Sledovanie a vyhodnocovanie správnosti vstupných údajov do on-line simulácie, vrátane opráv chybných údajov. Sledovanie odchýlok reálnych meraní od on-line simulácie a pod.
7
spolupráca na vytváraní technicko-ekonomického modelu variantných návrhov riešenia s hlavným zameraním na optimalizáciu investícií a prevádzkových nákladov
7
spracovávanie odborných posudkov‚ expertíz a hodnotení technicko-ekonomických štúdií
7
spracovávanie technických špecifikácií na rozvojové projekty s vyžiadaním ponúk od dodávateľov
7
vyhodnocovanie a spracovávanie hydraulických výpočtov pri riešení úloh a projektov
7
analýza a vyhodnocovanie histórie prevádzkovania plynárenskej prepravnej siete a navrhovanie opatrení na zvýšenie efektivity riadenia
7
navrhovanie optimalizácie plynárenskej prepravnej siete
Špecifikácia:
Navrhovanie optimalizácie prevádzky plynárenskej prepravnej siete pomocou hydraulických prepočtov na modeli prepravnej siete; optimalizovaných riadení akumulácie optimálnych spôsobov riadenia plynárenskej prepravnej siete na základe výsledkov z dynamických simulácií.
7
spolupráca na spracovávaní štúdií z pohľadu hydrauliky
Špecifikácia:
Štúdie zamerané na zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a efektivity prepravy plynu cez plynárenské prepravné siete a pod.
7
navrhovanie možností eliminácie úzkych hrdiel plynárenskej prepravnej siete
7
spolupracuje na projektoch nových pripojení na plynárenskú prepravnú sieť
7
spolupráca s príslušnými odbornými útvarmi pri návrhu investičných projektov a tvorbe zadávacích podmienok
7
spracovávanie štúdií súvisiacich s prepravou plynu
Špecifikácia:
Napr. štúdie zamerané na zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a efektivity prepravy plynu cez prepravnú sieť vzhľadom na predpokladané potrebné prepravné kapacity.
7
analýza aktuálneho stavu plynárenskej prepravnej siete
Špecifikácia:
Za účelom návrhu možností optimalizácie prevádzky plynárenskej prepravnej siete investičnými akciami.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.