Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista plánovania výroby

Špecialista plánovania výrobyŠpecialista plánovania výroby stanovuje na základe objednávok dlhodobý i operatívny plán výroby, rozpočet a kontroluje ich plnenie s cieľom čo najlepšie využiť dostupné zdroje a dosiahnuť čo najvyššiu výrobnú efektivitu. Na základe požiadaviek, materiálových obmedzení a výrobných kapacít denne upravuje plán výroby, určuje výrobnú sekvenciu a kontroluje jeho denné plnenie. Zostavuje, preveruje a aktualizuje špecifikácie dielov a výrobkov. Aktualizuje kmeňové dáta, priebežné doby výroby a priebežné doby dodávok jednotlivých komponentov. Analyzuje efektívne využitie strojných zariadení, kontroluje celkovú efektivitu zariadení na vytypovaných strojných zariadeniach, realizuje audity jednotlivých pracovných tímov a analyzuje výsledky ich činnosti. Zabezpečuje plánovanie, koordináciu, kontrolu riadenia a vydávania dokumentácie činností procesu operatívneho plánovania výroby. Vykonáva podrobný prehľad o výrobnom programe spoločnosti, o organizácii procesov vo výrobe. Orientuje sa v proceso...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
496560/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKOdborný referent pre plánovanie a riadenie výroby
SKPlánovač logistiky a riadenia výroby
SKŠpecialista prípravy výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141045
ESCO
414
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
2141045

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
6
systémy a metódy plánovania a riadenia výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Najmä v oblasti operatívneho dispečingu/rozvrhovania výrobných zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
6
digitálne technológie na sledovanie výrobného procesu na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
6
informačné systémy riadenia výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
spôsoby špecifikácie dielov a výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
6
plán výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
6
výrobné kapacity
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby merania efektivity využívania strojných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Metóda kontroly CEZ.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Automatizácia a robotizácia
6
vstupy potrebné na výrobu a zabezpečenie výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy kooperácie v rámci výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výrobné objednávky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metóda QFD - House of quality
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
6
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: ABC, FEFO (First Expired, First Out), FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out), HIFO (Highest In, First Out) a JIT (Just-in-time)
Perspektíva: Aktuálna
6
autonómne logistické riešenia na princípe multiagentového princípu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie zásad, postupov a noriem práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
6
príprava plánov výrobného procesu, ich kontrola a úprava
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca v logistickom a plánovacom module v integrovanom systéme riadenia podniku v automobilovom priemysle
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie druhu a množstva materiálu a polotovarov na výrobu nových výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
6
optimalizácia umiestňovania tovarov v skladoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola CEZ na vytypovaných strojných zariadeniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola denného plnenia výrobného plánu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola výdaja správneho množstva komponentov na jednotlivých výrobných zákazkách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola výrobných objednávok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické uzatváranie výrobných zákaziek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie výrobnej sekvencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza efektivity využívania strojných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia a robotizácia
6
analýza príčin prestojov výroby a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a vyhodnocovanie údajov a dát v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
používanie metodických nástrojov na zostavovanie modelov a konštrukčných riešení s využitím 3D počítačových programov danej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
6
príprava a vkladanie údajov do informačného systému v automobilovom priemysle/strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia kmeňových dát, priebežných dôb výroby a dodávok jednotlivých výrobných komponentov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie, spracovávanie a potvrdzovanie výrobných objednávok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie odvolávok pre subdodávateľov v rámci výroby áut
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia databáz o prijatých a odoslaných tovaroch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na inventúru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie, preverovanie a aktualizácia špecifikácie dielov a výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nanotechnológie v strojárskom priemysle
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
6
využívanie digitálnych technológií na sledovanie výrobného procesu na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
6
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie zásob v rámci plánovania výroby v automobilovom priemysle
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zapájanie pracovníkov do participatívnych metód (Kaizen, Individuálny projekt, 5S, TPM) a koordinácia realizácie zlepšovacích nápadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovania kooperácie výroby u externých dodávateľov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.