Vedúci bane/ lomu

Vedúci bane/ lomuVedúci hlbinnej bane a vedúci povrchového lomu zabezpečuje ťažobnú prevádzku po technologickej stránke a riadi postup dobývania v celom dobývacom priestore ložiska alebo vo vymedzenom technologickom úseku ložiska. Pre vybrané časti ložiska navrhuje, plánuje a organizuje prieskumné, ťažobné a likvidačné aktivity, ktoré sú vykonávané v bani alebo lome. Zabezpečuje technologické, kapacitné a výrobné parametre ťažby v súlade s technickým projektom POPD (Plán otvárky, prípravy a dobývania), resp. v súlade s technickým projektom PVL (Plán využívania ložiska). V súčinnosti s geologickou, hydrogeologickou, bansko-meračskou a geotechnicko-monitorovacou službou navrhuje, zriaďuje a riadi technologické pracoviská dobývania v ťažobných blokoch, uhoľných poruboch a na lomových stenách. Navrhuje a zriaďuje technologické pracoviská pre kontinuálne a cyklické metódy razenia otvárkových a prípravných chodieb a priestorových diel v podzemí a na povrchu. Plánuje a organizačne zabezpečuje technologické...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
496558/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho lomu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho bane podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Poznámka: (§ 2 ods. 3 a 4)

Vedúci bane určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti v bani, ktorá je vo výstavbe alebo sa v nej vykonáva dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov, zabezpečovanie alebo likvidácia banských diel, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.

Vedúci lomu určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom v lome, ktorý je vo výstavbe alebo sa v ňom vykonáva dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov, s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton vrátane zabezpečenia alebo likvidácie takéhoto lomu, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore; v lome s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore.
ISCO-08
1322
SK ISCO-08
1322001
ESCO
112
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,B09,M70
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,B09,M70
Príslušnosť k povolaniu
1322001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady riadiacej práce v oblasti výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu pozná metódy a zásady riadenia technologickej ťažobnej prevádzky
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje poznať personálne zloženie pracovných kolektívov na prevádzkovaných činných pracoviskách a na pracoviskách obslužných činností, podľa kvalifikačných požiadaviek a tabuľkových profesijných pozícií. Pre jednotlivé pracovné osádky na aktívnych pracoviskách vytvára vhodné pracovné podmienky a vedie ich k bezpečnému, odbornému a zodpovednému vykonávaniu technických banských prác. Prejavuje záujem o prácu každého pracovníka, požaduje racionálne využitie pracovného potenciálu a efektívne využitie disponibilného pracovného času. Aktívne zabezpečuje osobné potreby pracovníkov v bani a lome, vytvára predpoklady pre spravodlivé finančné ohodnotenie pracovníkov podľa odvedeného výkonu a v zmysle nastavených kritérií odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje poznať základné pracovnoprávne vzťahy, ktoré súvisia s výkonmi pracovníkov na prevádzkovaných činných pracoviskách. Poznať obsah pracovnej zmluvy, pracovnú náplň a konkrétne pracovné podmienky činnosti, každého profesijného a odborného pracovníka v bani a lome. Ovládať základné predpisy Zákonníka práce a časti kolektívnej zmluve, ktoré sa týkajú pracovného pomeru jednotlivých pracovníkov banskej výroby. Má povinnosť oboznámiť jednotlivých pracovníkov na produktívnych a obslužných pozíciách s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané činnosti, t.j. s prevádzkovými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poznať popis práce a druh vykonávanej činnosti, ktorú pracovníci ťažobnej prevádzky bane a lomu vykonávanú v každej pracovnej zmene. Má povinnosť kontrolovať dodržiavanie predpisov a odmeňovať pracovníkov za bezpečne a kvalitne vykonávanú prácu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje mať znalosti z oblasti personálneho plánovania ľudských zdrojov. Potrebuje vedieť definovať požiadavky týkajúce sa počtov profesijne kvalifikovaných odborných a technických pracovníkov, ktorí sú potrební na pracoviskách ťažobnej prevádzky. Potrebuje poznať stav využitia pracovníkov banskej výroby, alokovaných na činných technologických pracoviskách v jednotlivých pracovných zmenách. Zabezpečiť výber vhodných pracovníkov pre pracovné pozície a konkrétny druh práce, ktorí majú potrebné odborné znalosti, zručnosti a skúsenosti, a ktorí v plnom rozsahu zodpovedajú za bezpečný, produktívny a efektívny výkon práce. Vedieť stimulovať, motivovať a správne ohodnotiť pracovníkov prevádzkovanej bane a lomu podľa prijatých pravidiel odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu dokáže spracovať podklady a alternatívny návrh naplánovania finančných prostriedkov, potrebných pre nákupy pracovných nástrojov, mechanizmov, prevádzkových technologických a výrobných zariadení a meracích prístrojov, požadovaných pre technické zabezpečenie ťažobnej prevádzky. Potrebuje poznať zásady ťažobného podnikania, podnikateľský biznis plán a finančné prognózy ťažobnej spoločnosti. Poznať finančnú situáciu ťažobnej prevádzky bane a lomu, hlavne plán investícií, plán tržieb z ťažobnej činnosti, relácie a prognózy predaja finálnych produktov. Poznať plánovacie počítačové programy a príslušný banský softvér.
Perspektíva: Aktuálna
7
investovanie, základné pojmy, druhy investovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu pozná kapitálové a investičné podnikanie, má prehľad o toku finančných prostriedkov a pozná možnosti projektového financovania v ťažobnej spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s výbušninami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu má povinnosť poznať jednotlivé typy priemyselne vyrábaných trhavín a výbušnín, ktoré sú používané pri rozpojovaní hornín trhacími prácami v baniach a lomoch. Poznať moderné výbušniny tekutej konzistencie a spôsoby ich čerpania do skalných otvorov (vývrtov a vrtov). Potrebuje ovládať technické a funkčné parametre používaných výbušnín, chemické faktory výbušnín, škodlivé toxické a karcinogénne látky vo výbušninách. Musí poznať zásady bezpečnosti práce s výbušninami na činných pracoviskách, na ktorých sa vykonávajú strelné práce malého rozsahu a veľkoplošné odstrely veľkého rozsahu. Ovládať bezpečnostné prevádzkové predpisy, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami, ktoré platia pre bezpečný výkon trhacích prác na technologických pracoviskách razenia a dobývania. Vedieť príslušné paragrafy a ustanovenia Zákona č. 58/2014 Z. z. - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Poznať vplyvy negatívneho pôsobenia škodlivých látok na zdravie profesijných pracovníkov v bani a na povrchu. Poznať špecializovaný softvér pre výpočet technických a ekonomických parametrov odstrelu na postup pri dobývaní a razení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Softverizácia
7
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje poznať hromadné a selektívne dobývacie metódy, používané pri hlbinnom dobývaní rudných, nerudných a uhoľných ložísk. Poznať cyklické a kontinuálne metódy dobývania pri hlbinnej ťažbe nerastov. Poznať špeciálne a netradičné metódy ťažby a metódy dobývania z morského dna. Vedieť dobývacie metódy a systémy dobývania používané v ťažobných blokoch a uhoľných poruboch, poznať geometrické, technické a ekonomické parametre dobývacích metód. Ovládať technologické postupy pre bezpečné dobývanie v uhoľnom porube a ťažobnom bloku. Poznať základné princípy, technologické zásady a postupy pri používaní výbušnín pri dobývaní a razení. Poznať typové technologické postupy dobývania a razenia, vedieť postup ťažby v uzavretom systéme dobývania. Poznať moderné systémy automatizovaného a robotického dobývania. Poznať moderné systémy automatizovaného a robotického dobývania pomocou výkonných dobývacích mechanizmov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje poznať spôsoby dobývania používané pri povrchovej ťažbe rudných, nerudných a uhoľných ložísk. Poznať cyklické a kontinuálne metódy ťažby nerastov na lomových stenách pri povrchovom dobývaní nerastov. Poznať metódy a systémy hromadného a veľkoplošného dobývania používané na lomových stenách. Poznať princípy a zásady dobývania nerastov pod vodnou hladinou z brehu a z plávajúcich ťažobných zariadení. Poznať geometrické, technické, prevádzkové a ekonomické parametre dobývania, ovládať technologické postupy pre bezpečné dobývanie. Poznať základné princípy, technologické zásady a pracovné postupy pri používaní výbušnín pri dobývaní clonovými odstrelmi. Poznať typové technologické postupy dobývania na lomových stenách jednotlivých pracovných etáží. Poznať moderné systémy automatizovaného a robotického dobývania pomocou výkonných dobývacích mechanizmov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
spôsoby dopravy pracovníkov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje poznať dopravné zariadenia umožňujúce vertikálnu a horizontálnu dopravu ľudí na obsadzované činné technologické pracoviská v hlbinnej bani a povrchovom lome. Poznať spôsoby vertikálnej dopravy pracovníkov z povrchu do bane a na povrch, poznať spôsoby horizontálnej hlavnej a úsekovej banskej dopravy. Poznať spôsoby povrchovej dopravy pracovníkov v lome. Vedieť zabezpečiť a organizovať dopravu profesijných pracovníkov na činné pracoviská bane a lomu, obsadzované v jednotlivých denných zmenách ťažobnej prevádzky. Vedieť racionálne využívať kolesové, koľajové, pásové, závesné a prepravné dopravné zariadenia, určené na dopravu pracovníkov v baniach a povrchových lomoch. Poznať moderné snímacie prístroje na kontrolu pohybu pracovníkov v bani a lome (napr. GPS monitorovanie, kamerové systémy a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
technológie dopravy uhlia a iných vyťažených nerastov pásovými dopravníkmi
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu musí poznať dopravný systém banskej a povrchovej dopravy, vrátane vzájomného komunikačného prepojenia činných pracovísk ťažobnej prevádzky. Poznať prevádzkový a dopravný poriadok pásovej horizontálnej banskej a úsekovej dopravy. Poznať prevádzkový a dopravný poriadok pásovej povrchovej lomovej dopravy. Potrebuje vedieť technické podmienky nasadenia pásových dopravníkov (napr. dĺžky trás, profily chodieb, stúpanie a klesanie dopravných trás a pod.) a poznať pevnostné charakteristiky, šírky pásov a dopravné prevádzkové rýchlosti jednotlivých typov pásových dopravníkov. Poznať systémy automatizovanej pásovej dopravy v rudných, nerudných a uhoľných baniach a povrchových veľkolomoch. Poznať bezpečnostné predpisy platné pre pásovú dopravu nesúdržných nerastov, sypkých surovín a granulovaných materiálov, poznať výnimky umožňujúce dopravu pracovníkov na technologické pracoviská bane a lomu. Vedieť princípy automatizácie banských procesov a poznať zásady systému automatizovanej pásovej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje poznať prevádzkový stav činných pracovísk hlbinnej bane a povrchového lomu. Musí poznať bansko-technické pomery, pracovné podmienky a bezpečnostné parametre pracovného priestoru na ťažobných dobývkach, v uhoľných poruboch, na lomových stenách, na čelbách razených banských diel, na pracoviskách ťažobného prieskumu a na pracoviskách špeciálneho určenia (napr. pracovisko degazácie, pracovisko zakladania a iné). Potrebuje poznať technický stav vetrania pracovísk, technologické vybavenie pracovísk a technické parametre nasadených mechanizmov. Poznať geotechnický stav systému ochranných pilierov a vedieť vyhodnotiť bezpečnostné riziko na technologickom pracovisku. Potrebuje poznať modernú meraciu a snímaciu techniku, potrebnú pre analyzovanie stavu hlukového zaťaženia a znečistenie pracovného prostredia. Vedieť interpretovať získané dátové údaje, vedieť technicky spracovať grafické výstupy počítačových programov, aj s využitím vhodného banského softvéru, používaného pri monitorovaní banského prostredia na jednotlivých pracoviskách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
technológia výroby a spracovania surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje poznať výrobný proces dobývania ložiska a technologické procesy súvisiace s ťažbou nerastov v baniach a povrchových lomoch. Vedieť posúdiť výslednú technologickú kvalitu vyrobených banských diel, banských priestorov a technických objektov potrebných pre ťažbu nerastu. Poznať kvalitu a ekonomickú hodnotu finálnych produktov banskej výroby, t.j. vyrobenej/vyťaženej rudnej a nerudnej rúbaniny, vyrobeného/vyťaženého uhlia, vyrobeného/vyťaženého lomového kameňa a vyrobených frakcií kameniva. Poznať výrobné technologické celky, kritické uzly systému banskej výroby a kapacitné parametre banskej a spracovateľskej výroby v baniach a lomoch. Poznať ekonomické výsledné parametre výrobnej produkcie. Poznať technické a kapacitné parametre nasadených technologických zariadení v technologických procesoch rozpojovania a primárneho drvenia vyťažených nerastov. Poznať moderné technologické zariadenia s automatickými a robotickými prvkami riadenia a ovládania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu musí poznať banské stroje, mechanizmy, technické prostriedky a zariadenia, ktoré sú používané na jednotlivých technologických pracoviskách pri ťažbe a úprave nerastov. Potrebuje poznať ťažobné a dopravné stroje pre vertikálnu a horizontálnu dopravu, mechanizmy pre dobývanie a razenie, vŕtacie súpravy, špeciálne mechanizmy pre dopravu a nabíjanie výbušnín, pre dopravu ľudí na činné pracoviská a pre ich dopravu pri záchranných akciách. Poznať technické a výkonové parametre používaných mobilných a stacionárnych drvičov, mechanizmov pre druhotné rozpojovanie nadrozmerných kusov hornín a technologických liniek pre úpravu kameniva. Poznať princípy činnosti mechanických, elektrických, dieselových, automatických a robotických technických zariadení. Vedieť technický popis, kapacitné a výkonové parametre mechanizmov používaných pri technologických procesoch a v jednotlivých banských systémoch. Poznať zásady používania automatizovaných, diaľkovo ovládaných, autonómnych a robotických banských mechanizmov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
geomechanické javy v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu potrebuje poznať geologické, hydrogeologické a tektonické pomery dobývania ložiska. Poznať pevnostné charakteristiky a deformačné prejavy hornín v dobývacom priestore ložiska a pracovnom priestore na prevádzkovaných pracoviskách. Musí vedieť posúdiť stabilitný stav hornín na činných pracoviskách z hľadiska rizikových faktorov a dokázať vyhodnotiť nepriaznivú geotechnickú situáciu vzhľadom na bezpečné vykonávanie technologických procesov v ťažobnej prevádzke. Potrebuje poznať aktivity a obslužné činnosti v prebiehajúcich technologických procesoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu musí poznať bansko-geologickú, bansko-meračskú a bansko-technickú dokumentáciu týkajúcu sa výrobného procesu dobývania ložísk a technologických procesov pri ťažbe nerastov. Potrebuje poznať metódy vyhodnocovania banských, geologických a hydrogeologických máp. Musí vedieť spracovať prevádzkové údaje, potrebné pre vyhotovenie technickej dokumentácie banského systému vetrania, systému dopravných, komunikačných a energetických rozvodných trás, systému čerpania banských vôd na činných pracoviskách razenia a dobývania a rozumieť systému odvodňovania ložiska. Musí vedieť spracovať dokumentáciu navrhnutého technického riešenia. Potrebuje rozumieť technickej dokumentácii, ktorá je súčasťou technických projektov, technologických a pracovných postupov. Vedieť interpretovať dátové údaje a výsledky, vedieť technicky spracovať grafické výstupy počítačových programov, používaných pri plánovaní ťažby aj s využitím vhodného banského softvéru.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Softverizácia
7
ekonomika a riadenie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu musí poznať zásady a princípy navrhovania, projektovania, plánovania a ekonomického hodnotenia technologických procesov pri ťažbe a banskej výrobe. Potrebuje poznať organizačné usporiadanie a základné metódy riadenia ťažobnej organizácie, kapitálové zdroje potrebné pre ťažobné podnikanie na ložisku a princípy výrobného procesu dobývania ložiska. Potrebuje poznať ekonomické zásady postupu dobývania, poznať množstvo a kvalitu geologických zásob na ložisku, ovládať metódy ťažby, t.j. spôsoby výberu ekonomicky bilančných zásob nerastu z ložiska a metódy úpravy vyťažených nerastov. Vedieť organizovať technologické procesy v ťažobných blokoch, uhoľných poruboch a na lomových stenách. Vedieť organizovať procesy ťažby v baniach a lomoch, vedieť využívať riadiace a kontrolné systémy ťažobnej prevádzky, vedieť pracovať s prostriedkami výpočtovej techniky a používať počítačový softvér pre plánovanie a ekonomické hodnotenie ťažby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu musí poznať bezpečnostné a prevádzkové predpisy, platné pre bezpečné vykonávanie odborných prác a banských činností na technologických pracoviskách v podzemí a na povrchu. Potrebuje vedieť princípy a zásady BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a poznať opatrenia, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Musí poznať škodlivé faktory pracovného prostredia v ťažobných prevádzkach bane a lomu, týkajúce sa hlučnosti, prašnosti, klimatických pomerov, radónových a plynných emanácií, zamorenia pracovísk exhalátmi a výbuchovými splodinami a pod. Potrebuje mať znalosti o škodlivých účinkoch nebezpečných faktorov na pracovné postupy a hygienu práce baníkov a pracovníkov v lomových prevádzkach. Musí vedieť predpokladať možné riziká vyplývajúce z neodborného výkonu prác pri jednotlivých technologických procesoch. Potrebuje poznať technologické a pracovné postupy používané na činných pracoviskách ťažobnej prevádzky. Potrebuje vedieť vyhodnotiť dátové údaje získané z technologickej prevádzky, spracované vhodným počítačovým programom. Potrebuje ovládať legislatívny softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu vyžaduje od odborne kvalifikovaných pracovníkov, zaradených na technologické a obslužné činné pracoviská, dodržiavanie všetkých bezpečnostných a prevádzkových predpisov, relevantných konkrétnej banskej pozícii. Kontroluje bansko-technický a bezpečnostný stav prevádzkovaných činných pracovísk. Dohliada na dodržiavanie pracovnej disciplíny a na bezpečný výkon odborných prác pri jednotlivých technologických procesoch. Od pracovníkov banskej výroby vyžaduje dodržiavanie prevádzkových a dopravných predpisov. Kontroluje záznamy o vykonaných skúškach z príslušných odborných vedomostí a predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky v ťažobnej prevádzke bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
7
spracovávanie investičných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú a technickú stratégiu ťažobnej spoločnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu pripravuje nákladovú analýzu a technické podklady pre spracovanie investičných zámerov, ktoré súvisia s postupom ťažby na ložisku a s realizáciou prieskumných, ťažobných, zabezpečovacích a likvidačných aktivít v celom dobývacom priestore ložiska. Pri spracovaní týchto podkladov sa riadi technickými projektami POPD, PVL a PLZB, ktoré sú pre ťažobné podnikanie na ložisku záväzné. Pri predkladaní konkrétneho návrhu investičného zámeru zohľadňuje obchodno-finančné možnosti ťažobnej organizácie a stratégiu rozvoja ťažobných aktivít na dobývanom ložisku a prevádzkovanej bani resp. lome. Posudzuje ekonomickú návratnosť investície pre ťažobnú organizáciu s dopadmi na výrobné a technologické procesy ťažobnej prevádzky a výslednej produkcie. Pri spracovaní podkladov používa moderné počítačové programy a aplikovaný softvér pre ťažobné podnikanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu kontroluje odbornú spôsobilosť pracovníkov ťažobných úsekov, predpísanú ťažobnou organizáciou pre vykonávanie odborných prác na činných technologických a obslužných pracoviskách ťažobnej prevádzky. Pri kontrole a overovaní kvalifikačných požiadaviek, vyžaduje od pracovníkov bane resp. lomu, v zmysle príslušných predpisov, preukázanie konkrétnej odbornej spôsobilosti. Pre pracovníkov ťažobnej prevádzky zabezpečuje požadovanú odbornosť predpísanou dobou praxe a odborným vzdelávaním formou školení, inštruktážnymi a špecializovanými odbornými kurzami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu aplikuje v praxi právne predpisy, týkajúce sa pracovnej zmluvy jednotlivých pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách ťažobnej prevádzky. Pri kontrole plnenia pracovných zmlúv pracovníkov bane resp. lomu, uplatňuje príslušné aktualizované ustanovenia Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka a Kolektívnej zmluvy. Kontroluje plnenie zmluvných pracovných povinností, kvalitu vykonávanej práce a dodržiavanie bezpečnostných a prevádzkových predpisov na pracovisku. Vytvára pracovníkov v podzemí a na povrchu vhodné pracovné podmienky na činných technologických a obslužných pracoviskách bane resp. lomu. Odmeňuje pracovníkov za disciplinovaný, kvalitný a bezpečný výkon prác na činných pracoviskách. Navrhuje odmeňovanie pracovníkov za nadčasovú prácu a za pracovné činnosti vykonávané v sťaženom
pracovnom prostredí, s výskytom a pôsobením chemických a fyzikálnych faktorov, ako sú prašnosť, hlučnosť, vibrácie, radónové emanácie prípadne iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie bansko-technickej a bansko-geologickej situácie pri ťažbe v bani/lome
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu kontinuálne analyzuje bansko-geologické, hydrogeologické a tektonické pomery v celom dobývacom priestore ložiska. Na pravidelnej báze vyhodnocuje geomechanický a stabilitný stav na činných pracoviskách razenia a dobývania v ťažobných blokoch, uhoľných poruboch a na lomových stenách. Priebežne analyzuje a vyhodnocuje geotechnické situácie, vznikajúce pri postupe dobývania v jednotlivých ťažobných úsekoch a v dobývaných zónach ložiska. Vyhodnocuje bansko-technický stav technologickej prevádzky a stav bezpečnosti otvorených pracovných priestorov na činných banských a obslužných pracoviskách. V prípade nepriaznivého vývoja geotechnickej situácie a neočakávaných deformačných horninových prejavov, operatívne prijíma rozhodnutia a navrhuje príslušné geotechnické, technologické a personálne systémové opatrenia. Pri analýze a vyhodnocovaní nepriaznivých prevádzkových stavov používa moderné digitalizované komunikačné technické prostriedky a počítačové programy a príslušné softvérové vybavenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu vytvára možnosti pre zavádzanie technických inovácií do technologických a obslužných procesov banskej výroby. Pre činné pracoviská a banské technické systémy navrhuje moderné mechanizmy, inovované technologické zariadenia, pracovné nástroje a meracie prístroje. Vytvára podmienky pre uplatnenie inovačných zmien v oblasti automatizovaného riadenia ťažobných procesov, manipulačnej techniky a robotických technológií, autonómnych dopravných systémov a elektronických snímačov a lokalizačných osobných prostriedkov. Odborné činnosti, spojené so zavádzaním technologických zmien do banskej výroby, koordinuje na úrovni dispečerského riadenia a kontrolných systémov banskej resp. lomovej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu používa pozitívne stimulačné metódy, ktorými dokáže motivovať pracovníkov banskej výroby k dosiahnutiu vyššej produktivity a kvalitných výkonov. Pri motivačnom konaní využíva viaceré osvedčené faktory, potvrdené banskou praxou, ako sú napr. normy pre vykonanie odborných prác, normy manažmentu kvality práce, hodinová práca, pracovná disciplína, zriaďovanie pracovných kolektívov, zavádzanie progresívnej techniky a technologické inovácie na pracovisku a iné. Pracovníkov prevádzkovanej bane a lomu hodnotí podľa prijatých pravidiel odmeňovania, napr. platba za hodinový výkon práce alebo podľa splnenia zadanej úlohy. Pri odmeňovaní pracovníkov ťažobnej výroby postupuje podľa príslušných paragrafov Zákonníka práce a podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie dobývania v uhoľnom porube a ťažobných úsekoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu koordinuje časový a priestorový postup dobývania na uhoľnom ložisku. Zabezpečuje a organizuje ťažbu uhlia vo vybraných ťažobných úsekoch. Navrhuje mechanizovanú a procesne automatizovanú technológiu dobývania v uhoľných poruboch. Stanovuje bansko-technické, geometrické a technologické parametre ťažby. Rozhoduje o postupe pracovných operácií v priestore uhoľného porubu a určuje časové relácie postupu uhoľnej steny. Stanovuje výkonové parametre dobývacieho komplexu - uhoľný kombajn, mechanizovaná výstuž a porubový dopravník. Určuje počty pracovníkov potrebných pre zabezpečenie zmenovej a dennej ťažby a porubového výkonu. V prípade potreby usmerňuje a organizuje pomocné a obslužné činnosti vykonávané pri ťažbe uhlia na uhoľnej stene. Kontroluje všetky parametre vetrania a klimatické pomery v pracovnom priestore uhoľného porubu. Pravidelne vyhodnocuje geotechnickú situáciu v bezprostrednom a širšom okolí uhoľného porubu. Využíva inteligentné komunikačné prostriedky a aplikovaný počítačový softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
koncepčné riešenie organizačných a prevádzkových problémov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu analyzuje príčiny vzniku bansko-geologických a bansko-technických problémov, súvisiacich s plánovaným postupom ťažby v dobývacom priestore ložiska. Analyzuje nepriaznivé prevádzkové stavy vznikajúce na úrovni banských systémov a ťažobných procesov banskej výroby. Spoločne so zodpovednými pracovníkmi na činných technologických pracoviskách a ťažobných úsekoch, koordinuje postup pri prijímaní operatívnych rozhodnutí na odstránenie vzniknutých prevádzkových problémov. Pri mimoriadnych udalostiach a pri závažnejších problémoch fungovania ťažobnej prevádzky, ako sú napr. nepredvídané prevádzkové poruchy, neplánované odstávky pracovísk väčšieho rozsahu a iné, prijíma koncepčné technické riešenia a zásadné prevádzkové a organizačné opatrenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
organizácia dodávok a zabezpečovanie energetického vybavenia pracovísk v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu navrhuje energetické a komunikačné prepojenia činných pracovísk ťažobnej prevádzky, vrátane vzájomného prepojenia existujúcich technických objektov v podzemí resp. na povrchu. Koordinuje obslužné činnosti týkajúce sa umiestnenia a vedenia energetických rozvodov a zariadení napäťovej sústavy, ako sú transformátory, meniče prúdu a iné, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie činnosti banských strojov, práce ťažkých ťažobných mechanizmov a pre osvetľovanie pracovísk a technických podzemných objektov. Organizuje, zabezpečuje a kontroluje toky hlavných energetických médií - elektrická energia, veterná energia a tlaková energia vody. Rozhoduje o spôsobe energetického zabezpečenia pracovísk v závislosti na časovom postupe dobývania. Navrhuje a využíva automatizovaný kontrolný systém dodávok energií, vybavený modernými snímacími zariadeniami, elektronickými prvkami regulácie a komunikáciou podporovanou IT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
organizovanie hlavných a pomocných činností pri razení chodieb a výstavbe podzemných objektov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/ lomu navrhuje spôsob razenia banských chodieb a spôsob budovania banských objektov, ako sú napr. podzemné sklady výbušnín, hlavné čerpacie stanice, stenové východiskové prerážky, špeciálne objekty pre výrobu čerpaných výbušnín, centrálne zásobníky rudy a iné. Pre mechanizované a cyklické razenie porubových a medziobzorových chodieb, stanovuje profily a technologické parametre razenia. Koordinuje vykonávanie technologických procesov a postupy pracovných operácií. Stanovuje postup vŕtacích a trhacíh prác pri razení a vytváraní veľkoobjemových podzemných priestorov. Navrhuje technické parametre separátneho a priebežného vetrania razených banských diel, stanovuje kapacitné parametre nakladania, odťažby a dopravy rozpojeného horninového materiálu z čelby razenia. Organizuje a kontroluje procesné a pomocné činnosti, vykonávané pri razení chodieb a pri tvorbe veľkých otvorených priestorov.Využíva inteligentné komunikačné prostriedky a aplikovaný počítačový softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
organizácia geotechnických a výstavbových aktivít v bani/lome
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu navrhuje spôsob budovania priestorových banských a povrchových objektov. Navrhuje geotechnické zabezpečenie objektov v etape výstavby. Navrhuje vhodné konštrukčné betónové materiály, prefabrikované výstužné komponenty a injektážne zmesi, vrátane spôsobov mechanizovanej, automatizovanej a robotickej manipulácie. Pri výstavbových aktivitách zabezpečuje koordináciu vykonávania technologických procesov vŕtania, rozpojovania trhacími prácami, vystužovania, svorníkovania, torkrétovania a zakladania postupy pracovných operácií. Zabezpečuje a organizuje dopravu výstavbových materiálov na činné technologické pracoviská bane resp.lomu. Využíva inteligentné komunikačné prostriedky, aplikovaný počítačový softvér a diaľkovo riadené dopravné a manipulačné zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
zriaďovanie banských pracovísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu usmerňuje procesné a pracovné činnosti, realizované na existujúcich technologických a obslužných pracoviskách. Kontroluje kvalitu vykonaných prác a ťažobnú produkciu. Pre zabezpečenie plánu banskej výroby, navrhuje otváranie nových ťažobných kapacít vo vybraných zónach a oblastiach ložiska napr. na obzoroch, uhoľných stenách a pracovných úsekoch lomových stien. V dobývacom priestore bane a lomu zriaďuje nové technologické a obslužné pracoviská, pre ktoré navrhuje príslušnú technickú výstroj a strojné vybavenie. Navrhuje spôsob razenia a dobývania, schvaľuje postup zavedenia technických banských systémov a určuje technicko-ekonomické parametre technologických pracovísk. Pre vykonávanie ťažobných činností navrhuje moderné automatizované a robotické zariadenia, diaľkovo riadené a ovládané mechanizmy a autonómne dopravné automobily. Pri komunikácii s pracoviskami využíva IT a PC techniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
organizácia dopravy výstavbových a pomocných materiálov na činné pracoviská
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu navrhuje technické zabezpečenie a prijíma rozhodnutia pri organizovaní spôsobu dopravy hlavných a pomocných výstužných, spevňujúcich a základkových materiálov na činné pracoviská. Rozhoduje o výbere vhodných geotechnických konštrukčných materiálov a výstavbových komponentov (napr. kovových horninových kotiev a svorníkov, oceľových a drevených výstuží, chemickej injektáže a iné), potrebných pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti otvoreného pracovného priestoru na čelbe razenia chodieb, v priestoroch rudných resp. nerudných dobývok, v uhoľných poruboch a na pracovných plošinách lomových stien. Pri organizovaní nakladania, dopravy a prepravy materiálov na technologické pracoviská, využíva technické zariadenia určené pre vertikálnu, horizontálnu a úklonnú dopravu, ako sú kolesové dopravné a prepravné vozidlá, špeciálne servisné a účelové vozidlá, transportné pásy a zariadenia koľajovej dopravy. Pri organizovaní dopravy využíva automatizované manipulačné a robotické zariadenia a diaľkovo riadené a ovládané mechanizmy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
organizovanie hlavných a pomocných činností pre systém dobývania v ťažobnom bloku
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu navrhuje systém a spôsob dobývania bloku zásob nerastu v bani a na lomovej stene. Pre aktivity razenia medziobzorových chodieb, vertikálnych vetracích a odťažbových komínov a zásobníkov vyťaženej rudy, určuje parametre a časový postup realizácie jedného technologického záberu. Pre aktivity dobývania stanovuje profily produkčných chodieb, geometrické parametre jedného ťažobného postupu. Rozhoduje o postupe pracovných operácií vŕtania, trhacích prác a zabezpečenia otvoreného pracovného priestoru na dobývke a lomovej stene. V prípade potreby usmerňuje obslužné činnosti nakladania, prepravy a odťažby vydobytej rudy na dopravný horizont bane a lomu. Určuje technické a geometrické parametre pre smerný postup lomovej steny na jeden odstrel horniny. Kontroluje parametre vetrania na činných pracoviskách a navrhuje organizáciu dopravného systému. Využíva inteligentné komunikačné prostriedky a aplikovaný počítačový softvér. Organizuje a kontroluje technické a pomocné činnosti vykonávané pri ťažbe a pri preprave rudy a materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
zabezpečovanie materiálnych prostriedkov ťažobnej činnosti pre pracoviská bane/lomu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedúci bane/lomu zabezpečuje základné a pomocné materiálne prostriedky, t.j. strojné vybavenie, pracovné technické zariadenia (tzv. výstroj) a pracovné nástroje, ktoré sú potrebné pre vykonávanie technologických procesov a ťažobných činností na prevádzkovaných pracoviskách v baniach a povrchových lomoch. Pripravuje rozpis požadovaných materiálov na jednotlivé zmenové pracoviská. Spracováva požiadavky činných a obslužných pracovísk, týkajúce sa dodávok a prísunu objednaných materiálov a komponentov zo skladových zásob, pre bezproblémové plnenie výrobného a ťažobného plánu. Pre zabezpečenie evidencie a komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia technologických pracovísk, používa vhodné počítačové programy a aplikuje softvérové riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.