Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo

Odborný pracovník štátnej správy pre školstvoOdborný pracovník štátnej správy pre školstvo plní úlohy štátnej správy v oblasti školstva na úsekoch odborných, analytických, finančných, kontrolných, metodických a špecializovaných činností. Koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov vrátane vedúcich zamestnancov školských jedální v územnej pôsobnosti okresného úradu. Zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a spoluprácu so zriaďovateľmi, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti okresného úradu. Rozpisuje a oznamuje výšku normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl v zákonom stanovenej lehote. Vykonáva štátny dohľad a kontrolu hospodárenia a využívania pridelených finančných prostriedkov na školách a šk...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496551/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax v období 12 mesiacov. Na vedúcej funkcii sa odporúča odborná prax v dĺžke 60 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359023
ESCO
842
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém zodpovednosti za aktualizáciu a vedenie registra škôl, školských zariadení a ich elokovaných pracovísk v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém vedenia územného školského registra detí a žiakov a registra pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania štátneho dohľadu a kontroly hospodárenia a využívania pridelených finančných prostriedkov na školách a školských zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy metodického riadenia v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady činnosti metodických združení a predmetových komisií v školách a školských zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a formy koordinácie odbornej činnosti v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy zberu a spracúvania štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri vykonávaní metodickej činnosti v oblasti normatívneho financovania, rozpočtovníctva a výkazníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť normatívneho princípu finančovania základných a stredých škôl podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania výkonu štátnej správy v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy zabezpečovania ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy vykonávania odborných, metodicko-konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov, vrátane vedúcich zamestnancov školských jedální v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy metodického riadenia a usmerňovania vedúcich zamestnancov školských jedální a vydávania metodických pokynov týkajúcich sa zásad prevádzky školských jedální, vrátane sledovania dodržiavania materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy poskytovania metodickej a poradenskej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, školského stravovania, informatiky, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu a školám, školským zariadeniam v oblasti súťaží, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy poskytovania odborného poradenstva na spĺňanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek vzdelania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky ukladania pokút podľa osobitných právnych predpisov najmä podľa zákona o financovaní, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o sťažnostiach a ich zadávania do informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup vypracovávania žiadostí o NFP, žiadostí o platbu, monitorovacích správ a ďalších dokumentov podľa vyžiadania riadiaceho orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy analyzovania dôvodov odklonu od cieľových hodnôt a podávania návrhov na ich dosiahnutie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy prerokúvania priestupkov podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy spracovávania podkladov na účel súčinností, resp. odstúpenia žiadostí o poskytnutie súčinností vecne príslušným organizačným útvarom Sociálnej poisťovne a vybavovania reklamácií súdnych exekútorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy uskutočňovania monitorovania realizácie projektov a kontroly priebehu realizácie, uskutočňovania predbežnej finančnej kontroly, vykonávania kontroly súladu rozpočtov, plánov aktivít a činností projektov schválených Výberovou komisiou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kontroly a hodnotenia realizácie rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad a prípravy podkladov súvisiacich s vymenúvaním a odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a spolupráce so zriaďovateľmi, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prevádzky školských jedální
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vrátane sledovania dodržiavania materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v školských jedálňach.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov a zmien v rámci všeobecne záväzných nariadení z oblasti školstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane prípravy návrhov opatrení v oblasti riadiacej činnosti vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie a hodnotenie realizácie rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie štátneho dohľadu a kontroly hospodárenia a využívania pridelených finančných prostriedkov na školách a v školských zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracúvanie ekonomických analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom okresný úrad a vypracovávanie žiadosti a s nimi súvisiacich dokumentov na zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a vystavovanie účtovných dokladov a iných písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za vedenie a aktualizovanie registra škôl, školských zariadení a ich elokovaných pracovísk v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie územného školského registra detí a žiakov a registra pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov súvisiacich s vymenúvaním a odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborného poradenstva na spĺňanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek vzdelania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odbornej poradenskej činnosti riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie metodického poradenstva pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov a foriem výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odborných, metodicko-konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov, vrátane vedúcich zamestnancov školských jedální v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie metodickej a poradenskej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, školského stravovania, informatiky, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu a školám a školským zariadeniam v oblasti súťaží, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpisovanie a oznamovanie výšky normatívnych príspevkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Oznamovanie úpravy výšky normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl v zákonom stanovenej lehote.
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie kontroly prijatých opatrení v školách, školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad.
Perspektíva: Aktuálna
7
ukladanie pokút podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona o financovaní, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o sťažnostiach
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia odbornej činnosti v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie činnosti metodických združení a predmetových komisií v školách a školských zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie metodickej činnosti pre všetky typy zriaďovateľov v oblasti normatívneho financovania, rozpočtovania, výkazníctva, atď.
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Financovanie základných a stredných škôl z prostriedkov štátneho rozpočtu (z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra) je postavené na normatívnom princípe. Normatívny príspevok je určený počtom žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka pre bežný kalendárny rok. Normatív sa chápe ako súčet mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie a usmerňovanie vedúcich zamestnancov školských jedální
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie metodických pokynov týkajúcich sa zásad prevádzky školských jedální, vrátane sledovania dodržiavania materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v školských jedálňach.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie personálnych úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie organizačných pokynov v oblasti školstva a športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie uplatňovania pracovno-právnych vzťahov riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie prislúchajúcej personálnej agendy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizačné zabezpečenie jazykových kurzov cudzincov s povoleným pobytom na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a spolupráce so zriaďovateľmi, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.