Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia

Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostrediaOdborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia plní vymedzené úlohy v oblasti starostlivosti o životné prostredie v rozsahu stanoveného zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie. Zabezpečuje úlohy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, prevencie závažných priemyselných havárií, štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Ďalej plní úlohy v oblasti ochrany pred povodňami, odpadového hospodárstva, štátnej správy obalov a odpadov z obalov, prevencie a nápravy environmentálnych škôd, nakladania s ťažobným odpadom, ochrany ovzdušia, rybárstva, prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ako aj ďalšie úlohy. V rozsahu svojho oprávnenia a príslušnosti orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vydáva súhlasy, povolenia, vyjadrenia, stanoviská a ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496548/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359024
ESCO
838
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359024

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva, možnosti prevencie a nápravy environmentálnych škôd, nakladania s ťažobným odpadom
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy predkladania návrhov na tvorbu a zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prerokovávania priestupkov a konania o priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a postupy riešení havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a postupy ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, podmienky pri prevencii závažných priemyselných havárií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
opatrenia na úseku environmentálnej záťaže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá ochrany ovzdušia, pravidlá obchodovania s emisnými kvótami, podmienky ochrany ozónovej vrstvy Zeme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie, práva, povinnosti a pravidlá ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy starostlivosti o chránené územia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy monitorovania a analýzy životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy regulácie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy environmentálnej kontroly
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie na schvaľovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a schvaľovanie Územného systému ekologickej stability (ÚSES)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie spisového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly dodržiavania podmienok ustanovených zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie štátneho dozoru a dohľadu v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie revízií chránených území
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňových prehliadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyčíslovanie a verifikovanie povodňových škôd a vydávanie povodňových štatútov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba právnych rozborov, vyjadrení a rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie preukazov (stráž prírody, rybárska stráž, vodná stráž, rybársky hospodár a iné)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie podkladov na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie informovania verejnosti a poskytovanie informácií na požiadanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rozsahu ustanovenom zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie a podpisovanie dohôd o náhradách škody a zmlúv vyplývajúcich z osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nariaďovanie a zabezpečovanie nápravných opatrení, prerokúvanie priestupkov, ukladanie pokút za priestupky a sankcie v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia úkonov a postupov zamedzujúcich šíreniu inváznych nepôvodných druhov rastlín a živočíchov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.