Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia

Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia v rámci príslušnosti orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia plní vymedzené úlohy vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok ustanovených v rozsahu zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s ostatnými zákonmi zložiek životného prostredia a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Odborník štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 462/2004 Z. z. z 19. júla 2004 , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
SK ISCO-08
3359024 - Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník verejnej správy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
7
správne právo, správny poriadok
6
spôsoby a metódy komunikácie
5
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
5
pravidlá písania a úpravy písomností
5
náležitosti záznamu z kontrolnej činnosti
7
náležitosti rozhodnutí v správnom konaní
6
postupy a metódy predkladania návrhov na tvorbu a zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov
5
podmienky a postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie, práva, povinnosti a pravidlá ochrany prírody a krajiny
7
podmienky a postupy ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, podmienky pri prevencii závažných priemyselných havárií
7
spôsoby a postupy regulácie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, podmienky a opatrenia ochrany pred povodňami, organizácia a výkon povodňových prehliadok v súčinnosti so správcami vodných tokov, obcami a ďalšími subjektmi, podmienky pre vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenie mimoriadnej situácie, podmienky povodňového plánu zabezpečovacích prác správcu, nájomcu a vypožičiavateľa drobného vodného toku, správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku, okresu
7
právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva, prevencia a nápravy environmentálnych škôd, nakladanie s ťažobným odpadom
7
pravidlá ochrany ovzdušia, pravidlá obchodovania s emisnými kvótami, podmienky ochrany ozónovej vrstvy Zeme
7
opatrenia na úseku environmentálnej záťaže
7
postupy a metódy vykonávania štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode
7
metódy environmentálnej kontroly
7
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredia
7
spôsoby ochrany životného prostredia a podporné nástroje na jeho ochranu
7
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
7
príčiny a postupy riešení havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
7
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
7
metódy monitorovania a analýzy životného prostredie
7
emisie a ich dopad na životné prostredie
7
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
7
zoológia a etológia zveri a ostatných voľne žijúcich živočíchov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
konzultačná a poradenská činnosť
6
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
orientácia v právnych predpisoch v oblasti zákonov o životnom prostredí
6
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
6
rozhodovanie v správnom konaní
7
zabezpečovanie informovania verejnosti a poskytovanie informácií na požiadanie
7
vydávanie preukazov (stráž prírody, rybárska stráž, vodná stráž, rybársky hospodár a iné)
7
uskutočňovanie revízií chránených území
7
vykonávanie štátneho dozoru a dohľadu v oblasti ochrany životného prostredia
7
nariaďovanie a zabezpečovanie nápravných opatrení, prerokúvanie priestupkov, ukladanie pokút za priestupky a sankcie v oblasti ochrany životného prostredia
7
zabezpečovanie funkcie vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov
7
vypracovanie a schvaľovanie Územného systému ekologickej stability (ÚSES)
7
vykonávanie činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňových prehliadok
7
vyčíslovanie a verifikovanie povodňových škôd a vydávanie povodňových štatútov
7
kontrolovanie výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
7
vyhotovovanie podkladov na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce
7
vybavovanie podnetov fyzických osôb alebo právnicých osôb
7
pripravovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie na schvaľovanie
7
vypracovávanie právnych rozborov, vyjadrení a rozhodnutí
7
vykonávanie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Špecifikácia:
v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode
7
schvaľovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie
7
schvaľovanie a podpisovanie dohôd o náhradách škody a zmlúv vyplývajúcich z osobitných predpisov
Špecifikácia:
chovné, rehabilitačné stanice a iné
7
posudzovanie spisového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov
Špecifikácia:
vrátane kontroly dodržiavania podmienok ustanovených zákonom o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.