Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie

Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácieOdborný pracovník štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie plní úlohy štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v oblasti podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Ďalej plní úlohy v oblasti cestnej dopravy, autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, záznamových zariadení v cestnej doprave, pozemných komunikácií a elektronického mýta, úlohy špeciálneho stavebného úradu vo veciach ciest I., II. a III. triedy, ako aj ďalšie úlohy. Vykonáva odborný štátny dozor podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, samostatne odborne spracúva návrhy rozhodnutí v správnom konaní. Pripravuje návrhy rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách ako aj ďalšie úlohy v tejto oblasti. Ukladá pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúva priestupky v cestnej doprave a na úseku pozemných komunikácií....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496543/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359025
ESCO
571
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie vydaných registrácií na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, dočasného pozastavenia platnosti registrácie, zmeny registrácie alebo zrušenia registrácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady spolupráce pri zabezpečovaní vykonávania inštruktorských skúšok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri udeľovaní a odnímaní inštruktorských oprávnení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy pri vydávaní a odoberaní inštruktorských preukazov, pri vykonávaní v nich zmien a predlžovaní ich platnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania štatistických informácií, analýz, rozborov, a hodnotiacich správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy dozoru v oblasti verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečenia skúšok na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečovania úloh cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu vo veciach I., II. a III. triedy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a postupy predkladania návrhov na povolenie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri povoľovaní športových a iných podujatí konaných na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy zberu údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľa cestnej dopravy a do jednotného informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a podmienky vypracovania návrhov a zrušení registrácií autoškôl, návrhov na udelenie a odňatie inštruktorských oprávnení, na vydávanie a odobratie inštruktorských preukazov, na vykonávanie zmien v nich a na predĺženie ich platnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy samostatného odborného spracovávania návrhov rozhodnutí v správnom konaní v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém overovania spôsobilosti technickej základne autoškôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky ukladania pokút za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokovávania priestupkov v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy zadávania uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy poskytovania údajov do jednotného informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy poskytovania údajov do jednotného informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy rozhodovania o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy prípravy návrhov rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy rozhodovania o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a oprávnení na montáž plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
požiadavky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy zabezpečenia vykonávania skúšok na získanie osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov, navrhovania členov skúšobnej komisie, vydávania osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém metodického riadenia, usmerňovania a kontroly výkonu štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri vydávaní kvalifikačných kariet vodičov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri udeľovaní a odnímaní povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a koncesií na výkon taxislužby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy overovania spôsobilosti technickej základne autoškôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady povoľovania zvláštneho užívania diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o udelení registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku vodičov, dočasnom pozastavení platnosti registrácie, zmene registrácie alebo zrušení registrácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a oprávnení na montáž plynových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhov rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov na povolenie športových a iných podujatí konaných na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu na základe súhlasu dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o registrácii a zrušení registrácie autoškôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť cestnej dopravy, podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, autoškôl a pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie spôsobilosti technickej základne autoškôl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri zabezpečovaní vykonávania inštruktorských skúšok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci územnej pôsobnosti okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie údajov do jednotného informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie vydaných registrácií na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úloh zberného miesta údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľa cestnej dopravy a do jednotného informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie kvalifikačných kariet vodičov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na vydanie a odňatie licencie Spoločenstva a preukazov vodiča, vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na udelenie a odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a koncesií na výkon taxislužby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ukladanie pokút za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúvanie priestupkov v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie uložených pokút do informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkonu štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie skúšok na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie členov skúšobných komisií, organizačno-technické zabezpečenie ich činnosti, vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie vykonávania skúšok na získanie osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Navrhovanie členov skúšobnej komisie, vydávanie osvedčení o základnej kvalifikácii a osvedčení o pravidelnom výcviku vodičov.
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na povolenie zvláštneho užívania diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom na základe súhlasu dopravného inšpektorátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na udelenie a odňatie inštruktorských oprávnení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie a odoberanie inštruktorských preukazov, vykonávanie v nich zmien a predlžovanie ich platnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie návrhov na povolenie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.