Inšpektor jadrovej bezpečnosti

Inšpektor jadrovej bezpečnostiInšpektor jadrovej bezpečnosti vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Vykonáva kontrolnú, inšpekčnú, dozornú a koncepčnú činnosť a tvorbu legislatívnych opatrení na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Posudzuje bezpečnostnú dokumentáciu a vypracúva hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových zariadení na životné prostredie. Hodnotí a kontroluje programy funkčných skúšok systémov, komponentov a stavebných konštrukcií jadrového zariadenia. Vykonáva fyzickú kontrolu kvality realizovaných projektov a projektových zmien v etapách projektovania, výroby a montáže, rekonštrukcie, opráv a likvidácie jadrových zariadení a ich systémov a komponentov. Posudzuje bezpečnostnú dokumentáciu na vyraďovanie jadrového zariadenia, na skladovanie, ukladanie a prepravu rádioaktívneho odpadu. Vykonáva kontroly a previerky zariadení súvisiacich s bezpečnosťou, zisťuje príčiny bezpečnostne významných udalostí v prevádzke jad...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496540/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz inšpektora jadrovej bezpečnosti podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 5 mesiacov.
Poznámka: V zmysle časti A prílohy č. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vyžaduje regulované vzdelávanie alebo 5 mesačná prax.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149030
ESCO
528
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2149030

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti dokumentácie z jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti evidencie a kontroly jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 54/2006 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti kvality jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti nakladania s odpadom v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ohlasovacej povinnosti v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti zisťovaní ich príčin v znení vyhlášky č. 32/2012 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti prepravy v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti špeciálnych materiálov v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 46/2006 Z. z. o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti zodpovednosti za škodu v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, Vyhláška č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti jadrovej škody
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 170/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti Národného jadrového fondu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie vlády SR č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dozimetria
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reaktorová fyzika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy údržby jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vykonávania koordinačnej a metodickej činnosti pre oblasť dozoru nad jadrovou bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania výskumnej činnosti pre potreby dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a medzinárodnými projektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória jadrových reaktorov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jadrová bezpečnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiálová problematika jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
palivový cyklus a výmena paliva
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizácie, riadenia a kontroly jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a výkon fyzickej ochrany jadrových zariadení a jadrových materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy manipulácie s palivom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie a výstavba jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické systémy fyzickej ochrany jadrového zariadenia a jadrových materiálov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normálna a abnormálna prevádzka jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob zaobchádzania s vyhoreným jadrovým palivom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém posudzovania bezpečnostnej dokumentácie a projektových zmien zariadení s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vypracúvania nezávislého hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení na základe bezpečnostných ukazovateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy posudzovania dokumentácie na hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových zariadení na životné prostredie a nahodnotenie radiačnej záťaže okolia jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení, parametrických výpočtov s použitím výpočtových programov a poskytovania výpočtovej podpory na predurčenie následkov jadrových udalostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hodnotenia, kontroly obsahu a precvičovania vnútorných havarijných plánov jadrových zariadení a havarijných dopravných poriadkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrická časť jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonogram, technologický postup vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
havarijné podmienky jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy spracovania, prepravy, ukladania rádioaktívneho odpadu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy posudzovania a hodnotenia bezpečnostnej rezervy a neurčitosti vo výsledkoch analýz bezpečnosti, riadenia bezpečnosti, stanovovania priorít bezpečnostných opatrení a zúčastňovania sa stretnutí medzinárodných pracovných skupín pre výskum a hodnotenie jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania odborných hodnotení, rozborov, stanovísk a analýz v rámci bezpečnostného a technického posudzovania potrebného pre vnútorné a vonkajšie rozhodovacie činnosti Úradu jadrového dozoru SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy prípravy príslušných súhlasov, povolení, posudzovania projektovej dokumentácie a dokumentácie systému kvality pre vybrané zariadenia, programov uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky z pohľadu skúšok vybraných zariadení, technických, konštrukčných a technologických riešení stavebných zámerov v oblasti využívania jadrovej energie v procese ich prípravy a opatrení realizovaných za účelom minimalizácie tvorby rádioaktívnych odpadov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém tvorby zásadných rozhodnutí s medzinárodným dosahom v súvislosti s procesom povoľovania vo všetkých etapách životnosti jadrových zariadení a prípravy rozhodnutí na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení vo väzbe na havarijné plánovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie, práva, povinnosti a pravidlá ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy dekontaminácie a fragmentácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzková bezpečnosť v jadrových zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a organizovanie prác jadrových zariadení, vrátane vyhodnocovania ich činností
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzické vykonávanie inšpekcie v súlade s inšpekčnými manuálmi pre dozorovanú oblasť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a hodnotenie bezpečnostnej rezervy a neurčitosti vo výsledkoch analýz bezpečnosti, riadenie bezpečnosti, stanovovanie priorít bezpečnostných opatrení a zúčastňovanie sa stretnutí medzinárodných pracovných skupín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie a projektových zmien zariadení s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie deterministických a pravdepodobnostných analýz bezpečnosti jadrových zariadení, dokumentácia držiteľov povolení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie dokumentácie na hodnotenie vplyvu prevádzky jadrových zariadení na životné prostredie a na hodnotenie radiačnej záťaže okolia jadrových zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie, kontrola obsahu a precvičovanie vnútorných havarijných plánov jadrových zariadení a havarijných dopravných poriadkov, príprava rozhodnutí pre oblasť havarijného plánovania, spolupráca na posudzovaní a analýze udalostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie nezávislého hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení na základe bezpečnostných ukazovateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy distribúcie plynu pri vyhlasovaní regulačných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie aktuálneho stavu v dozorovanej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie bezpečnosti jadrových zariadení, parametrické výpočty s použitím výpočtových programov a poskytovanie výpočtovej podpory na predurčenie následkov jadrových udalostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie, analyzovanie a určovanie nápravných opatrení bezpečnostne osobitne významných udalostí a havárií v prevádzke jadrových zariadení, ako i v rámci medzinárodných systémov hlásenia udalostí Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porovnávanie odborných materiálov s existujúcim stavom legislatívy pre dozorovanú oblasť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovanie s databázovými programami v oblasti jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
triedenie a hodnotenie získaných informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Informácie získané od prevádzkovateľa jadrového zariadenia, na workshopoch v zahraničí, z literatúry, z inšpekcií pre potreby vypracovania rozhodnutí, prezentácií, bezpečnostných analýz a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava príslušných súhlasov, povolení, posudzovanie projektovej dokumentácie a dokumentácie systému kvality pre vybrané zariadenia, programov uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky z pohľadu skúšok vybraných zariadení, technických, konštrukčných a technologických riešení stavebných zámerov v oblasti využívania jadrovej energie v procese ich prípravy a opatrení realizovaných za účelom minimalizácie tvorby rádioaktívnych odpadov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie výskumnej činnosti pre potreby dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a medzinárodných projektov v oblasti jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej a metodickej činnosti pre oblasť dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, spôsobilosťou vybraných zariadení plniť ich bezpečnostné funkcie a funkcie so vzťahom k bezpečnosti na jadrových zariadeniach a nad určenými činnosťami s vplyvom na jadrovú bezpečnosť vykonávanými právnickými a fyzickými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prevádzkyschopnosti a správneho používania prevádzkového zariadenia a prístrojov radiačnej kontroly
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.