Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry

Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúryOdborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry zabezpečuje koncepčnú, metodickú, koordinačnú, analytickú a poradenskú činnosť, ktorou sa vytvárajú podmienky na tvorbu, rozvoj, prezentáciu kultúry, na ochranu a obnovu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva a na zachovanie identity historických regiónov na území Slovenska. Vedie evidenciu a potrebnú dokumentáciu pamiatkového fondu, kultúrnych pamiatok a pamiatkových území. V spolupráci s centrami kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa podieľa na procese mapovania a sledovania trendov rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu v danom regióne. Vypracováva koncepčné materiály, metodiky a grantové projekty na zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí kultúry a ich prezentáciu. Spolupracuje s neziskovými organizáciami, podnikateľskými subjektmi, rôznymi združeniami umelcov a ľudovoumeleckých výrobcov. Plní úlohy súvisiace so zriaďovaním, zlučovaním, zrušením a kontrolou kultúrnych zariadení, po odbornej stránke metodicky usmerňuje činn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496539/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359021
ESCO
844
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
východiská, ciele a nástroje rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spoločenská etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priority kultúrnej politiky z celoslovenského i regionálneho hľadiska a úlohy, ktoré kultúra zohráva pri rozvoji spoločnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s rozhlasom a televíziou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti rozpočtových pravidiel územnej samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém sprístupňovania informácií v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o samospráve vyšších územných celkov a zákon o obecnom zriadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 302/2001 Z. z., zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania štatistických informácií, analýz, rozborov, a hodnotiacich správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania a vybavovania korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Stanovy a základné organizačné normy, vnútorné organizačné smernice, postupy evidencie a archivácie, zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie, postupy administratívy stanovísk a iné.
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administratívne postupy v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kultúrna politika a menšinová politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy podieľania sa na organizácii kultúrnych podujatí a v súlade s kompetenciami príslušnej úrovne verejnej správy systém zabezpečovania koordinácie okresných, krajských, vybraných národných i medzinárodných aktivít (súťaže, prehliadky, festivaly)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy spolupráce s neziskovými organizáciami, podnikateľskými subjektmi, rôznymi združeniami umelcov a ľudovoumeleckých výrobcov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vypracovávania žiadostí o dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ, žiadostí o sponzorské príspevky, dary, nadácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečovania činností súvisiacich so zapájaním sa do činnosti euroregiónov a európskych zoskupení územnej spolupráce v oblasti kultúry v rámci kompetencie príslušného stupňa verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečovania kultúry občanov národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby a prezentácie kultúrnych projektov, projektov záujmovej umeleckej činnosti a kultúrno-osvetovej činnosti, ako aj projektov na zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých a zvyšovanie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vypracovávania podkladov súvisiacich so zriadením, zlúčením alebo zrušením kultúrnych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém plnenia úloh súvisiacich so zriaďovaním, zlučovaním, zrušovaním a kontrolou kultúrnych zariadení, po odbornej stránke systém metodického usmerňovania činností týchto zariadení a zabezpečovania organizačných, ekonomických, materiálno-technických a personálnych podmienok na ich činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy koncepčných materiálov, metodík a ostatných odborných usmernení v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém vypracovávania koncepčných materiálov, metodík, grantových projektov a iných materiálov na zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí kultúry a ich prezentácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy v oblasti financovania a rozpočtovania vo verejnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém evidencie a dokumentácie pamiatkového fondu na danom území
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém zabezpečovania podmienok potrebných na ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu a na zachovanie identity historických regiónov na území Slovenska.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie koncepčných a metodických materiálov v oblasti rozvoja kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie koncepčných materiálov, metodík, grantových projektov a iných materiálov na zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí kultúry a ich prezentáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrolnej činnosti plnenia odborných úloh kultúrnych inštitúcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie analýz, rozborov a iných dát údajov o kultúre a spracovávanie štatistík
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spracovávanie štatistických informácií, hodnotiacich správ a iných báz dát o kultúre.
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a dokumentácia pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Monitorovanie stavu pamiatkového fondu na danom území za účelom ochrany tradičných kultúrnych hodnôt, historických budov a iných pamätihodností.
Perspektíva: Aktuálna
6
komplexná administrácia poskytnutých dotácií a grantov v oblasti verejnej správy v rámci kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie odborno-poradenskej, metodickej a informačno-dokumentačnej činnosti pre kultúrne zariadenia, iné právnické a fyzické osoby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie podmienok potrebných na ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu a na zachovanie identity historických regiónov na území Slovenska
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh pri organizovaní výberových konaní na obsadenie funkcií štatutárnych orgánov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a príprava dokumentov na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a dokumentov na odmeňovanie týchto štatutárnych orgánov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s rôznymi združeniami umelcov, s ľudovoumeleckými výrobcami, občianskymi združeniami a nadáciami za účelom podpory rozvoja kultúry a rozvoja voľnočasových aktivít detí a mládeže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca a podpora pri organizovaní kultúrnych podujatí občanov národnostných menšín a kultúrnych podujatí znevýhodnených skupín obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s jednotlivými organizáciami a združeniami, metodická pomoc pri spracovávaní projektov, koordinácia podujatí a podpora prezentácie kultúry národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh, ktoré súvisia so zriadením, zlúčením a zrušením rozpočtových a príspevkových organizácií v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Divadlá, hudobné inštitúcie, múzeá, galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia - vypracovanie ich zriaďovacích listín, vyjadrovanie sa k organizačným poriadkom a ich zmenám, príprava podkladov na ekonomické, materiálno-technické a personálne fungovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a informatizácie kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie finančných zdrojov a manažment projektov v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba žiadostí o granty, dotácie, sponzorské dary, spolupráca s neziskovými organizáciami, podnikateľskými a inými subjektmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické usmerňovanie odbornej činností organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca, podpora a koordinácia kultúrnych podujatí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Prezentácia regiónu kultúrnymi aktivitami (súťaže, prehliadky, festivaly) na okresnej, krajskej, celonárodnej i medzinárodnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá, metodická a organizačná činnosť pri zabezpečovaní rozvoja kreativity, inovácií a kultúrno-kreatívneho priemyslu v celonárodnom i regionálnom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie činností súvisiacich so zapájaním sa do činnosti euroregiónov a európskych zoskupení územnej spolupráce v oblasti kultúry v rámci kompetencie príslušného stupňa verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.