Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti

Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanostiOdborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti vykonáva samostatné poradenské služby pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, a to formou individuálneho alebo skupinového poradenstva. Poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti voľby povolania, výberu zamestnania, jeho zmeny, ako aj výberu zamestnanca. Vyhodnocuje schopnosti, pracovné skúsenosti, odborné zručnosti, stupeň vzdelania a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie pred zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Vytvára osobnostný profil uchádzača o zamestnanie na určenie opatrení, aktivít a služieb potrebných na jeho uplatnenie na trhu práce. Zabezpečuje výber uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov a výcvikov. Realizuje zhodnotenie efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie. Spolupracuje pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest a burzách práce. Vypracúva pravidelné štatistické hlásenia a v internom inform...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496510/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333004
ESCO
840
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pracovno-profesijného poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy skupinového pracovno-profesijného poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spolupráce s inými útvarmi v rámci organizácie/úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania individuálneho akčného plánu (IAP) na podporu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie na trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy zabezpečenia výberu uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov a výcvikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vyhodnocovania schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie pred zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo na iné opatrenie aktívnej politiky trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hodnotenia efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a administratívne postupy zaraďovania a vyraďovania uchádzačov o zamestnanie do/z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti a formy spolupráce pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest a burzách práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
údaje o uchádzačovi o zamestnanie, obsah evidenčnej karty uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah vstupných poučení a vstupných pohovorov s uchádzačom o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vedenia spisovej dokumentácie súvisiacej s poskytovaním odborných poradenských služieb v Informačnom systéme služieb zamestnanosti (ISSZ) a pravidelné vypracovávanie štatistických hlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzťah medzi situáciou na trhu práce a voľbou vhodného nástroja aktívnych opatrení trhu práce pre uchádzača o zamestnanie alebo zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a administratívne postupy archivácie a skartácie dokumentov o uchádzačovi o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie systému ISTP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie individuálnych akčných plánov uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie pred zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhodnotenie efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vhodnosti uchádzačov o zamestnanie na využitie jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie spolupráce uchádzačov o zamestnanie s úradom práce a dosiahnutie cieľa poradenského procesu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie pravidelných štatistických hlásení v oblasti poradenských služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie údajov do Informačného systému služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie spisovej dokumentácie súvisiacej s poskytovaním odborných poradenských služieb v Informačnom systéme služieb zamestnanosti (ISSZ) a pravidelné vypracovávanie štatistických hlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie údajov do elektronického systému ukladania dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zadávanie údajov do elektronického systému ukladania dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie prihlášok do projektov na finančnú podporu aktivít EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia záujmov a predpokladov klienta na základe poradenského rozhovoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
individuálne poradenstvo o možnostiach profesijného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna podpora klienta pri uplatňovaní sa na trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skupinové poradenstvo o možnostiach profesijného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie periodicity návštev klientov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov a výcvikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.