Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ

Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚŠpecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ zabezpečuje aktivity v rámci hodnotenia operačných programov fondov EÚ. Vypracúva a aktualizuje stratégiu hodnotenia operačného programu, interné hodnotenia a pravidelné správy o realizovaných hodnoteniach pre Centrálny koordinačný orgán. Vypracováva systém hodnotenia, sleduje a vyhodnocuje merateľné ukazovatele a výkonnostný rámec programov európskych investičných a štrukturálnych fondov tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele. V prípade odklonu od cieľových hodnôt analyzuje dôvody a podáva návrhy na zlepšenie. Pripravuje Ročný plán hodnotení, ktorý predkladá členom monitorovacieho výboru. Zverejňuje výsledky realizovaných hodnotení v rámci vyhlásených výziev, národných projektov, horizontálnych princípov a finančných nástrojov. Zabezpečuje vypracovanie metodickej podpory na monitorovanie a hodnotenie operačných programov, ako aj stratégií, ku ktorým sa operačné programy vzťahujú. Vypracováva ad-hoc analýzy pokroku programo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496496/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKEvaluátor programov EÚ
SKExpert na evaluáciu fondov EÚ
SKHodnotiteľ programov EÚ
SKManažér hodnotenia fondov EÚ
SKManažér hodnotenia programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov
SKŠpecialista pre evaluáciu programov fondov EÚ
SKŠpecialista pre hodnotenie fondov EÚ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná je prax v oblasti implementácie fondov EÚ.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422019
ESCO
54
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotiace metódy vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná schopnosť pripraviť metodiku prieskumu realizovaného v rámci hodnotenia
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny CKO
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: CKO - centrálny koordinačný orgán. Metodické pokyny centrálneho koordinačného orgánu, napríklad pokyn č. 15 k monitorovaniu projektov, pokyn č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy získavania merateľných ukazovateľov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy analýzy fyzického a finančného pokroku programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania systému hodnotenia programov európskych investičných štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy sledovania, vyhodnocovania a analyzovania merateľných ukazovateľov európskych investičných a štrukturálnych fondov a výkonnostného rámca programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy Ročného plánu hodnotení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy pravidelnej spolupráce na tvorbe výročnej správy programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov pre oblasť hodnotenia programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 12. 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia ohľadom štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania pravidelnej správy o realizovaných hodnoteniach pre koordinačný orgán
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém analyzovania dôvodov vzniknutých odklonov od plánov a cieľových hodnôt a podávania návrhov na ich dosiahnutie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania na uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovania sankčných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré sú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania, vyhodnocovania, uplatňovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, v oblasti zamestnanosti, v oblasti trhu práce a v oblasti sociálnej inklúzie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
dokument Operačného programu Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktorý je v gescii príslušného rezortu, či implementačnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tento riadiaci dokument nie je povinne vypracovanou metodickou dokumentáciou operačného programu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovania hodnotiacich a výberových kritérií ukazovateľov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatíva SR a EÚ najmä v oblasti štrukturálnych fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ide napríklad o metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu, Riadiaceho, či Sprostredkovateľského orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie systému hodnotenia programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov procedúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie dôvodov vzniknutých odklonov od plánov a cieľových hodnôt a podávania návrhov ich dosiahnutie na úrovni operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie ad-hoc analýz pokroku programov európskych investičných a štrukturálnych fondov, príprava monitorovacích výborov programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvodzovanie návrhov nápravných opatrení plynúcich z realizovaných hodnotení programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivovanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba výročnej správy programov európskych investičných a štrukturálnych fondov pre oblasť hodnotenia programov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie pravidelných výročných správ programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zverejňovanie výsledkov realizovaných hodnotení v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie pravidelných správ o realizovaných hodnoteniach pre Centrálny koordinačný orgán
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií a zabezpečovanie distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie pracovných stretnutí v súvislosti s problematikou fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zúčastňovanie sa na zasadnutiach pracovných skupín v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a vedenie pracovných stretnutí v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.