Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ

Finančný špecialista (manažér) fondov EÚFinančný špecialista (manažér) fondov EÚ vypracováva návrhy rozpočtových opatrení, oznámenia o vykonaní rozpočtových opatrení a spracováva platobné príkazy v elektronickej a písomnej forme. Vykonáva kontrolu nad príslušnými bankovými účtami a nad realizáciou platieb v súlade s platobnými príkazmi. Spracováva podklady o čerpaní výdavkov a zostatku disponibilných zdrojov na mesačnej báze. Spolupracuje s projektovými manažérmi a subjektami zapojenými do systému riadenia projektu. Zodpovedá za dokumentáciu vo svojej pôsobnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496491/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411012
ESCO
801
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2411012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy spracovávania platobných príkazov v elektronickej a písomnej forme
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania kontroly nad príslušnými bankovými účtami a kontroly realizácie platieb v súlade s platobnými príkazmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy schvaľovania účtovných zápisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém vedenia projektového spisu a archivácia súvisiacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: vnútorné riadiace akty
Perspektíva: Aktuálna
6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde
Perspektíva: Aktuálna
6
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 292/2014 Z.z. – o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, zákona č. 291/2002 Z.z. - o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy spolupráce s projektovými manažérmi pri riešení prípadných formálnych nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vypracovávania návrhov rozpočtových opatrení a oznámení o vykonaní rozpočtových opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy zostavovania súhrnnej žiadosti o platbu a oznámenia o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu certifikačnému orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém sledovania a analyzovania čerpania výdavkov a disponibilných zdrojov podľa jednotlivých projektov a opatrení príslušného operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania podkladov o čerpaní výdavkov na mesačnej báze
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania a aktualizácie údajov informačnom systéme ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ najmä v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a vzniknutých odchýlok vyplývajúcich z finančnej analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na tvorbe interných manuálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola čerpania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontroly nad príslušnými bankovými účtami a kontroly realizácie platieb v súlade s platobnými príkazmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie súladu formuláru žiadosti o platbu s údajmi vedenými v ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov rozpočtových opatrení a oznámení o vykonaní rozpočtových opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie čerpania výdavkov a zostatku disponibilných zdrojov podľa jednotlivých projektov a opatrení príslušného operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v ekonomických informačných systémoch a informačných systémoch európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Práca v systéme ITMS.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie súhrnnej žiadosti o platbu a oznámenia o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie platobných príkazov v elektronickej a písomnej forme
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri prijímaní a registrácii žiadostí o platbu v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov pri zapracovaní nových metodických pokynov do interných dokumentov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov o čerpaní výdavkov na mesačnej báze
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s projektovými manažérmi pri riešení prípadných formálnych nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s finančným overovateľom fondov EÚ pri riešení prípadných formálnych problémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca so subjektmi zapojenými do systému riadenia a kontroly operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
schvaľovanie účtovných zápisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.