Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií

Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológiíServisný a prevádzkový pracovník informačných technológií vykonáva menej náročné odborné činnosti montáže, servisu a prevádzky výpočtovej techniky. Inštaluje a testuje hardvérové a nutné softvérové komponenty v súlade so servisnými manuálmi výrobcov a technickými normami, identifikuje problémy, opravuje alebo vymieňa chybné komponenty. Operatívne testuje zverené informačné technológie počas prevádzky, vykonáva preventívnu údržbu, odstraňuje poruchy a vedie technickú dokumentáciu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
496472/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPočítačový technik
SKOpravár počítačov
ENIT technician
ENICT technician
SKMechanik-opravár výpočtovej techniky
SKTechnik IT
SKTechnik IKT
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia IT technika
Poznámka: Napríklad: CCT (Cisco Certified Technician), CompTIA A+.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7422
SK ISCO-08
7422001
ESCO
2392
SK NACE Rev. 2
C33,J62
CPA 2015
C33,J62
Príslušnosť k povolaniu
7422001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Najmä anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Distributed computing/Cloud a edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Kyberbezpečnosť (kybernetická, digitálna bezpečnosť)
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Smart zariadenia a technológie
4
IP adresný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing/Cloud a edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
metódy zaisťovania prevádzkyschopnosti počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Kyberbezpečnosť (kybernetická, digitálna bezpečnosť)
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Smart zariadenia a technológie
4
prevádzka sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Distributed computing/Cloud a edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Kyberbezpečnosť (kybernetická, digitálna bezpečnosť)
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
princípy nákupu hardvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Distributed computing/Cloud a edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Kyberbezpečnosť (kybernetická, digitálna bezpečnosť)
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
metódy cenových kalkulácií zohľadňujúcich všetky vstupy a faktory ovplyvňujúce konečnú hodnotu nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Robotika
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Robotika
4
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Robotika
4
technické predpisy a STN
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kyberbezpečnosť (kybernetická, digitálna bezpečnosť)
4
dodržiavanie predpisov súvisiacich s montážou a údržbou elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie postupu montáže alebo opravy elektrického zariadenia s predbežnou cenovou kalkuláciou
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Smart zariadenia a technológie
4
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
diagnostika porúch elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
samostatné navrhovanie technických riešení na zníženie poruchovosti
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
4
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Kyberbezpečnosť (kybernetická, digitálna bezpečnosť)
4
identifikácia a spracovanie verejne dostupnej informácie od dodávateľov hardvéru a softvéru (aj v cudzom jazyku) pre konkrétnu poruchovú situáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na nákupe softvéru/hardvéru a IT príslušenstva, vrátane komunikácie s dodávateľmi
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výmena chybných častí elektroinštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia a konfigurácia IKT zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálne ekosystémy
Distributed computing/Cloud a edge computing
4
inštalácia hardvéru, vrátane jeho obnovenia a uvádzania do prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Robotika
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Smart zariadenia a technológie
4
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálny ekosystém je skupina vzájomne prepojených zdrojov informačných technológií, ktoré môžu fungovať ako jednotka. Digitálne ekosystémy tvoria dodávatelia, zákazníci, obchodní partneri, aplikácie, poskytovatelia dátových služieb tretích strán a všetky príslušné technológie. Interoperabilita je kľúčom k úspechu ekosystému.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Flexibilita riadenia je umožnená vďaka technológii MultiAccess edge computing, ktorá umožňuje využívať výhody cloud computingu na okraji siete (analytika dát v blízkosti konkrétneho objektu v sieti) a zabraňuje tak preťaženiu vnútorných internetových sietí.
Charakteristika:
Titulný obrázok Piata generácia bezdrôtových sietí, označovaná tiež 5G alebo IMT-2020, je výsledkom vývoja predchádzajúcich generácií bezdrôtových sietí (t. j. 2G, 3G a 4G). Táto generácia bezdrôtovej technológie je teda ďalšou fázou vývoja predchádzajúcich a existujúcich prístupových mobilných rádiových technológií. Množstvo nových technológií a funkcionalít plánovaných pre siete 5G sú používané v sieti 4G alebo v budúcnosti môžu byť do siete 4G implementované. V porovnaní so sieťou 4G dosahuje sieť 5G rozdielne parametre, ktorými sú napr.: • vyššie prenosové rýchlosti (v závislosti od šírky použitého frekvenčného pásma) pre koncového používateľa, • vysoká hustotu pripojených mobilných zariadení na kilometer štvorcový (viac ako milión zariadení – v závislosti od použitého frekvenčného pásma), • časové oneskorenie pod 4 ms (pre eMBB aplikácie) resp. do 1 ms (pre URLLC aplikácie, t. j. v závislosti od použitia aplikačnej oblasti až 10-krát nižšie ako pri 4G), • vyššia energetická účinnosť a vyššia spektrálna účinnosť. Predpokladá sa rapídny nárast prenosu dát mobilnými sieťami, podnecovaný novými aplikáciami náročnými na vysoký objem dát, prenosovú rýchlosť, nízke oneskorenie prenosu, ako aj vysoké nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť. Používanie technológie 5G nachádza široké uplatnenie v komplexnom spektre odvetví od maloobchodu po vzdelávanie, od dopravy až po zábavný priemysel a služby inteligentných domov až po zdravotnú starostlivosť.
Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Robotická procesná automatizácia ja technológia pre automatizáciu nevýrobných a obchodných procesov založená na autonómnej práci softvérových robotov. Tí sú koncipovaní ako stavové automaty využívajúce definované podmienky pre nasledujúcu aktivitu ("keď - tak") alebo ako technológie strojového učenia. Tradične sú za automatizáciu pokladané pracovné postupy (workflow) vytvorené vývojármi softvéru, ktoré opakovane spracovávajú pracovný postup v rámci jedného alebo viacerých systémov s využitím aplikačných programovacích rozhraní (API) alebo skriptovacieho jazyka.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozvoj robotických systémov v nových oblastiach bude kľúčový pre rôzne sektory, ako výrobný, tak inovačný. Na Slovensku je sektor výroby dôležitou oblasťou, preto mu musíme na úrovni podpory a rozvoja venovať adekvátnu pozornosť. Prechodom na Industry 4.0 až 4.1 sa výrazne menia možnosti výroby, ako i nárokov na automatizáciu a teda i nárokov na vedomosti a znalosti obslužného personálu, odborníkov na riadenie a automatizáciu, ale i nové oblasti, akými môže byť napríklad lietajúca robotika či mobilná robotika s vysokými nárokmi na senzorické systémy, ktoré sú kľúčové pre riadenie a bezproblémový chod a napríklad i pohyb či lietanie robotov medzi ľuďmi, kde je obrovský nárok na bezpečnosť i spoľahlivosť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.